De rentmeester op bezoek: ga het gesprek aan

Delen via:   
06 / 02 / 2021

Bent u eigenaar of gebruiker van een perceel op de aangewezen kabelroute? Dan krijgt u binnenkort bezoek van een rentmeester. Doel van dit bezoek? Met u te spreken over vragen of zorgen die u heeft, over grondonderzoek op uw land en vooral het samen zoeken naar passende oplossingen. Ons advies? Ga het gesprek met de rentmeester aan en maak onduidelijkheden of bezwaren bespreekbaar.

De betredingsfase
Project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden is na het besluit van de minister over de kabelroute, aanbeland in de zogeheten 'betredingsfase'. Dit is hét startsein voor de rentmeesters om contact te leggen met de grondeigenaren.

Ook al is er een grondige analyse opgesteld, niet alle vragen over de kabelroute en de eigenschappen van de percelen zijn beantwoord. Daarom moeten we intensiever onderzoek doen naar de grond. De rentmeester neemt contact op met iedere rechthebbende. Dat kan een eigenaar zijn, of een gebruiker, (erf)pachter, meier etc. De rentmeester beantwoordt vragen en haalt informatie op. Denk hierbij aan de aanwezigheid van drainage, ontsluitingswegen, natte of droge stukken. Niemand kent de grond beter dan de eigenaar of gebruiker zelf.

Betredingstoestemming
Om de kabels straks zo goed mogelijk aan te leggen  is het van belang dat er ook grond -en bodemonderzoek plaatsvindt op de gehele beoogde kabelroute. Wat dat betekent? Grond- en bodem onderzoek doen we bijvoorbeeld met handboringen, peilbuizen, sonderingen en mechanische boringen in de grond om zo de bodem te inspecteren. U begrijpt dat we hiervoor 'het land moeten betreden'. Vandaar de naam 'betredingstoestemming'. Onderdeel van de gesprekken met de rentmeester is dan ook het verkrijgen van deze toestemming, waarmee de aannemer het onderzoek kan uitvoeren.

Wat levert dit grondonderzoek op?
Goede toetsing van de grond is noodzakelijk om de afweging te maken of een open ontgraving of een boring het beste past. De rentmeester legt u uit wat dit betekent. Ook willen we de mate en risico’s van verzilting inzichtelijk te krijgen. Hiervoor loopt overigens ook een apart onderzoek door Acacia Water waarvoor de resultaten van het grond- en bodemonderzoek gebruikt worden. Alleen met uw kennis en de uitkomsten van deze toetsingen is de definitieve kabelroute vast te stellen met zo min mogelijk kans op blijvende schade. Want dat is wat we samen beogen. Het streven is de (mechanische) onderzoeken voor aanvang van het plant- en zaaiseizoen af te ronden, om overlast en schade te beperken.

Vraag aan een rentmeester? 
Neem contact op via TenneT Customer Care Center: tennetccc@tennet.eu.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.