De rentmeesters op pad

Delen via:   
14 / 01 / 2021

Voordat we een nieuwe hoogspanningsverbinding kunnen realiseren, moeten we een aantal onderzoeken uitvoeren. Denk aan archeologie, flora en fauna, bodemonderzoek en sonderingen. Afhankelijk van het type onderzoek moet er wel of geen grond worden geroerd op percelen van derden. Voordat we dit kunnen doen, hebben we natuurlijk toestemming nodig. Een zogeheten 'betredingstoestemming' sluiten we af met de grondeigenaar of, op verzoek van de grondeigenaar, met de partij die het perceel daadwerkelijk in gebruik heeft. De toestemming geldt alleen voor de onderzoeken. We zoeken in eerste instantie altijd contact met de grondeigenaar, omdat in het kadaster niet is te achterhalen of een ander dan de grondeigenaar het perceel in gebruik heeft. Bij het afsluiten van een betredingstoestemming staat de relatie met de grondeigenaar en eventueel de gebruiker centraal. Uitgangspunt is om te allen tijde, in goed overleg met beide partijen, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, rekening te houden met belangen en wensen. Het uitgangspunt is zo weinig mogelijk belemmering, hinder en schade te veroorzaken. Alle schade als gevolg van het uitvoeren van de onderzoeken wordt door TenneT TSO vergoed. Binnen het project stelt TenneT TSO vast welke onderzoeken op welke percelen moeten worden uitgevoerd. Daarbij geven we aan met welke materialen, hoe en door welke partijen de onderzoeken worden uitgevoerd. Informatie hierover volgt bij het formulier Toestemming Betreding aan de grondeigenaar en/of –gebruiker.

De rentmeesters: mogen wij ze aan u voorstellen? Van links naar rechts: Bauke van der Veen, Ed van Zanten,  Edwin Aman, Gerard van Essen, Jan Willem Wullink, Lennart van Rees en Tanja Homingrausen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.