Eerste resultaten IEA gedeeld via online werksessie

Delen via:   
16 / 04 / 2020

Op 14 april 2020 informeerden we verschillende stakeholders (zie lijst onderaan dit artikel) via een online werksessie. Daarin hebben we de voorlopige resultaten van de integrale effecten analyse (IEA) toegelicht. De IEA is een document waarin de effecten van de verschillende kabelroutes en de mogelijke locatie van het transformatorstation ten aanzien van milieu, omgevingsaspecten, technische haalbaarheid, kosten en toekomstvastheid worden beschreven. Deelnemers konden inbellen via pc, laptop, tablet of telefoon. Rond de 55 personen namen deel aan de sessie. Via presentaties konden we op deze manier iedereen tegelijkertijd bijpraten en was er daarna gelegenheid om vragen te stellen. Ondanks dat deze manier van werken voor veel mensen nieuw was, ging het – door ieders inzet – goed. Er werd goed geluisterd en ruimte gegeven voor elkaars verhaal en vragen. Uit de gesprekken die ontstonden bleek dat er voor sommige onderwerpen behoefte is aan een verdiepingsslag. Hiervoor gaan we kleine vervolgsessies organiseren. We denken nu aan onderwerpen als morfologie & milieu, netstrategie (koppeling lokale energieopwekking/TenneT-net). De eerste vervolgsessie over het thema Landbouw heeft inmiddels plaats gevonden.

Indien u interesse heeft om hieraan deel te nemen of over de uitkomsten geïnformeerd te worden, horen we dat graag. Ook voor de stakeholders die niet deel konden nemen is er uiteraard altijd gelegenheid om bijgepraat te worden. Dus mocht u een stakeholder zijn of kennen en bent u nog niet bijgepraat meldt u zich dan via de mail bij ons aan.

Input voor regioadvies

De lokale en regionale overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, waren ook online aanwezig bij de werksessie en konden zo input ophalen voor het regioadvies dat ze mogen geven aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. In het regioadvies geven zij aan welk voorkeursalternatief (VKA) hun voorkeur heeft en onderbouwen ze deze keuze met argumenten. Tijdens de werksessie was er ruimte voor alle partijen om de belangen te benoemen en mee te geven aan ons en de overheden. De lokale en regionale overheden kunnen deze input ook gebruiken bij het opstellen van het regioadvies. Daarnaast gebruiken wij (EZK, TenneT en Witteveen + Bos) de informatie en uitkomsten uit de sessies voor het afronden van de IEA. Begin juni verwachten we dat de definitieve IEA samen met het milieueffectrapport (MER) van deze fase worden gepubliceerd. Dan kan iedereen hier kennis van nemen en hierop een reactie geven. Rond deze periode zullen er ook (online) inloopbijeenkomsten worden georganiseerd. Wij houden u hiervan uiteraard via deze nieuwsbrief op de hoogte.

Locaties transformatorstation

Tijdens de werksessie zijn ook de concrete zoekgebieden voor het toekomstige transformatorstation van zo'n 3,5 hectare groot gepresenteerd. Desgewenst gaan we hierover graag nog in gesprek aan met stakeholders, bedrijven en andere belanghebbenden in de directe omgeving van de mogelijke stationslocaties. De direct omwonenden van de locaties in Burgum, Vierverlaten en Eemshaven hebben we inmiddels via een brief geïnformeerd over de locaties, zie ook het artikel 'Zoekgebieden toekomstig transformatorstation bekend'.

Verslagen werksessies oktober 2019

Binnenkort is op deze website het verslag en de presentatie van de werksessie van 14 april 2020 beschikbaar. De verslagen van de werksessies die in oktober 2019 hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de publicatie van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) kunt u al vinden op onze projectsite.

Lijst uitgenodigde stakeholders werksessie 14 april 2020

Actiecomité Noardermar

Gemeente Noardeast-Fryslân

Natuur en Milieu

Provincie Groningen

Agrarisch Collectief Waadrâne

Gemeente Schiermonnikoog

Natuur en Milieufederatie Groningen

Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE)

Alliander

Gemeente Tytsjerksteradiel

Natuurmonumenten

Tatacommunications

Collectief Groningen West

Gemeente Westerkwartier

Natuurwerkgroep Ameland en Stichting Duinbehoud

Visned

Dorpsbelang Jistrum-Skûlenboarch

Gemini Windpark

Neptune Energy

Waddenvereniging

Enexis

Groningen Seaports

Noardlike Fryske Wâlden

Rijkswaterstaat Zee en Delta en Noord Nederland

ENGIE

It Fryske Gea

Stedin

Wetterskip Fryslân

Friese Milieu Federatie

KPN

Vereniging van Waterbouwers, LaMER en NVZ

Staatsbosbeheer

Gasunie

Kustwacht Nederland

Vitens

Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt Dezernat Verkehrsmanagement See (WSV)

 

Gebiedsraad Middag-Humsterland

Landschapsbeheer Friesland

Stichting De Noordzee

Vereniging van oevereigenaren en gebruikers Groningen

Gemeente Ameland

LTO Noord

Vermillion Energy

Vissersbond

Gemeente Dantumadiel

Ministerie van Defensie

Vogelbescherming

Waterbedrijf Groningen

Gemeente Groningen

Ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit

Watersportverbond

Waterschap Noorderzijlvest

Gemeente Het Hogeland

Natuur- en Landschapsvereniging De Walden, De Marren

 

Provincie Fryslân

Plaatselijk Belang Kootstertille

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.