Hoe aansluiten op hoogspanningsstation Eemshaven Oudeschip?

Delen via:   
21 / 07 / 2020

Het hoogspanningsstation waar het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden op aansluit – als het voorkeursalternatief (VKA) in Eemshaven aansluit - is Eemshaven Oudeschip. Dit bevindt zich aan de oostkant van Eemshaven. Om hier te komen moet de kabelverbinding via de zuidkant van de polder aangelegd worden. Door verschillende partijen wordt gevraagd of de kabelverbinding via een andere route naar Eemshaven Oudeschip kan, om zo de landbouwgronden te vermijden.

Grofweg zijn er drie alternatieve mogelijkheden onderzocht, naast de zuidelijke optie via de polder:

Aan de noordkant via het water

Eén optie zou zijn om de kabelverbinding via het water bovenlangs naar het oosten te brengen, maar fysiek en technisch gezien is dit niet mogelijk. Er liggen al kabels en leidingen van derden op korte afstand van elkaar in het water. Er is geen ruimte om volgens de voorschriften hier nog tussen te gaan. Indien dit technisch wel zou lukken dienen we toestemming te krijgen van de huidige kabel- en leidingeigenaren (nabijheidsovereenkomsten). De technische uitdaging zit hem in de complexe boringen die nodig zijn om de kabels/leidingen in het water te kruisen.
Aanvullend zal er sprake zijn van hinder en mogelijk stremming van havenactiviteiten tijdens de aanleg en eventuele reparatieacties. Ook is het moeilijk (zo niet onmogelijk) en zeer tijdrovend om toestemming van de Duitse overheden te krijgen voor deze optie. Deze overheden hebben vanuit het doorkruizen van het Eems Dollard verdragsgebied ook een rol in de vergunningverlening. De optie is tot slot duurder en vraagt om meer kruisingen met de primaire waterkering dan bij andere opties.

Over het bestaande industrieterrein

Langs de kades (en aan de buitenranden van het gebied van de waterkeringen) liggen uitgeefbare gronden voor nieuwe nieuwe ontwikkelingen, die zo min mogelijk belemmerd moeten worden. Bovendien zijn er veel windmolens (funderingen/kabels) en ligt er een spoorlijn aan de kade van Eemshaven, waardoor het moeilijk is ruimte te vinden om in- of uittredepunten van boringen te realiseren. Aanvullend liggen aan deze randen ook al veel kabels en leidingen, waardoor er nauwelijks tot geen ruimte over blijft. Vanwege grote hoeveelheid kabels en (gas)leidingen zou dit daarnaast een erg risicovolle optie zijn omdat er een grotere kans op schade, stroing en onveilige situaties ontstaat bij het uitvoeren van boringen op (te) korte afstand ervan. Verder is het vanuit TenneT beleid niet toegestaan om onder bestaande gebouwen door te boren, en vaak is dit vanwege heipalen ook niet mogelijk en voor eigenaren niet acceptabel.

Rondom de Kwelderweg (noord- of zuidkant)

De reden dat NOZ TNW niet via de Kwelderweg wordt aangelegd is omdat hier aan de noordkant al (te) veel kabels en leidingen liggen (o.a. een recent aangelegde 110kV verbinding) en er geen ruimte meer is om ook NOZ TNW aan te leggen. Er is ook gekeken of de kabels direct aan de zuidkant van de Kwelderweg (aan de rand van de polder) gelegd kunnen worden. Hier zijn echter al meerdere windturbines direct naast de weg gepland (en vergund), waardoor er ook geen ruimte is.
e kabels midden door de polder aanleggen is voor agrariërs of grondeigenaren ongewenst en ook niet mogelijk vanwege reeds vergunde windturbineposities. Ook zou dit vanuit het oogpunt toekomstvastheid de mogelijke toekomstige uitbreiding van de haven- en industriële activiteiten in de polder belemmeren. Om bovengenoemde redenen wordt de kabelverbinding onder langs de randen van de polder aangelegd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.