In kaart brengen van de agrarische belangen

Delen via:   
13 / 02 / 2020

De nieuwe ondergrondse kabelverbinding proberen wij zo kort mogelijk te houden. Zodat we de hinder, zowel tijdens de aanleg, als in de periode daarna, zoveel als mogelijk kunnen beperken. Misschien lijkt het dat er in het Friese en Groningse landschap voldoende ruimte is om een korte route te vinden, maar in de praktijk is dit niet altijd zo makkelijk. Elke vierkante meter heeft een functie. Denk aan landbouw, natuur, industrie, recreatie en wonen. We zoeken naar route die voor de omgeving minst belemmerend is door zo goed mogelijk in te spelen op de belangen en wensen die aan het bestaande gebruik worden gesteld.

Omdat nieuwe hoogspanningsverbindingen grotendeels in agrarische gronden worden aangelegd, hebben we de afgelopen periode contact gezocht met verschillende lokale agrarische belangenverenigingen zoals LTO Noord, de Noardlike Fryske Wâlden en het Agrarisch Collectief Waadrâne. Dit helpt ons om de agrarische belangen en wensen zo helder mogelijk in beeld te krijgen.

Zo min mogelijk impact op landbouw

Door een zorgvuldige tracékeuze proberen we schade voor de agrariër zoveel als mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door rekening te houden met de verkavelingstructuur. We proberen bijvoorbeeld de randen van een perceel op te zoeken en de kabel niet midden door een perceel aan te leggen. Deze detailuitwerkingen van het tracé vinden na de keuze van het voorkeursalternatief plaats. Om normaal landbouwkundig gebruik te kunnen uitvoeren, worden de kabels voldoende diep gelegd. Het uitgangspunt is zo min mogelijk schade te veroorzaken. Mocht er toch schade ontstaan, dan wordt deze uiteraard door ons hersteld of vergoed. Er zijn ook schaderegelingen voor gewassen- en inkomensschade.

Verziltingsriciso voor agrariërs

Momenteel onderzoeken wij de verschillende tracés op mogelijke effecten op landbouw zodat dit meegewogen kan worden bij de keuze voor een voorkeursalternatief (VKA). Een aantal tracéalternatieven gaat door verziltingsgevoelig gebied. Verzilting is de toename van het zoutgehalte in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater. Dit kan optreden als bij aanleg van de kabels bemaling* noodzakelijk is.  Bij de aanleg van een ondergrondse kabel kan dit ongewenste risico optreden en een negatief effect hebben op bijvoorbeeld gewassen zoals aardappels. We onderzoeken in de Milieueffectrapportage (MER) voor de verschillende tracés  het risico op verzilting. We brengen daarbij ook het gebruik van het gebied (akkerbouw/weide) in kaart. Vooral in het noorden van Friesland en Groningen komt veel hoogwaardige akkerbouw (zoals aardappelteelt) voor. Na de keuze van het voorkeursalternatief worden bodemonderzoeken op perceelniveau uitgevoerd. Dit kan betekenen dat er bij de uitvoering maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat zout grondwater aan de oppervlakte komt.

Cultuurtechnisch verantwoord werken

Om cultuurtechnisch verantwoord te werken en daarmee de schade tijdens de aanleg te beperken heeft TenneT een Cultuurtechnisch Standaard (CST) ontwikkeld. Dit is de basis voor het cultuurtechnisch rapport. Dit rapport wordt aan de hand van bodemkundige onderzoeken opgesteld. Hiermee maakt de aannemer een werkplan die met de grondeigenaar wordt doorgenomen. In een cultuurtechnisch rapport staat beschreven hoe cultuurtechnisch verantwoord gewerkt moet worden. Met als doel eventuele naschade zoveel als mogelijk te beperken. In het rapport staat:

  • Welke aanlegmethode we gebruiken;
  • Hoe de verschillende grondlagen, tijdens de aanleg, ontgraven en opgeslagen moeten worden;

Daarnaast wordt voor de bemaling* en ook voor de aanwezig drainage** ieder een apart rapport opgesteld.  
Een door TenneT aangestelde cultuurtechnisch toezichthouder, ziet toe op nakoming van de afspraken die gemaakt zijn en zorgt dat er cultuurtechnisch verantwoord wordt gewerkt. Ook neemt deze toezichthouder, in veel gevallen, na de aanleg de schade op.

*(Tijdelijk) bemalen is het onttrekken van (grond)water voor het droog kunnen uitvoeren van bouwactiviteiten.
**Drainage is het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil. Hierbij kan het water worden afgevoerd via drains, kleine sloten of greppels.

Voor meer informatie over landbouw, schade en vergoedingen kijk bij "veelgestelde vragen" of op https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/betrokken-bij-de-omgeving/brochures-hoogspanning-en-omgeving/ Daar vindt u onder andere de Schade- en vergoedingengids ondergronds 110-150 kV. Deze geldt ook voor 220/380 kV ondergrondse verbindingen.  

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.