Landbouw: verziltingsonderzoek en agrarische waardenrapport

Delen via:   
15 / 09 / 2021

Met LTO Noord is overeenstemming over de aanpak van het verziltingsonderzoek door Acacia Water. Het opgestelde plan van aanpak kan nu uitgevoerd worden. Gaandeweg dit onderzoek zijn er diverse momenten waarop we gezamenlijk kijken of we op de goede weg zijn en of er bijsturing nodig is.

Op verzoek van LTO Noord zijn we ook gestart met het invullen van het 'agrarische waardenrapport'. Hierin komt specifiek voor de landbouw een verdiepingsslag van de mogelijke effecten van TNW op een groot aantal agrarische waarden. Denk hierbij aan tracélengtes, effecten op gewassen en drainage, verzilting, fytosanitaire zaken en effecten van warmte of magneetvelden.

Wat gaat er verder gebeuren?
In oktober willen we graag weer samen komen in de werkgroepen. Het gaat daarbij zowel om de werkgroep natuur,  om de opbouw van het MER en de conceptresultaten van de natuuronderzoeken te tonen, als de (sub)werkgroep verzilting (stand van zaken verziltingsonderzoek). De daar besproken informatie delen we natuurlijk ook via onze website.

Besluit aanwijzing windgebieden
Verderop in het jaar neemt het ministerie van EZK een besluit over de aanwijzing van toekomstige windgebieden, de verbindingen daarnaar toe en of dit gevolgen heeft voor het voorkeursalternatief Ten noorden van de Waddeneilanden.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.