Minister kiest kabeltracé Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW)

Delen via:   
14 / 01 / 2021

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het besluit genomen dat het te bouwen windpark Ten noorden van de Waddeneilanden aangesloten wordt via tracé Eemshaven west.

De keuze voor dit VKA is onder meer tot stand gekomen na uitgebreide weging van:

  • de integrale effectenanalyse (IEA);
  • reacties vanuit de omgeving op de IEA;
  • advies Rijkswaterstaat (RWS);
  • advies Commissie voor de milieueffectrapportage over het MER fase 1;
  • regioadvies door dertien lokale en regionale overheden: gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Groningen, Het Hogeland, Noardeast-Fryslân, Schiermonnikoog, Tytsjerksteradiel en Westerkwartier, wetterskip Fryslân, waterschap Noorderzijlvest en de provincies Fryslân en Groningen.

In onderstaand filmpje ziet u de uitwerking van de gemaakte keuze.

Wilt u inzoomen op de kaart of heeft u vragen over het trace? Bekijk dan onze Project Atlas

Waar komen de kabels?
Het tracé Eemshaven west loopt zo'n 85-90 kilometer door de Noordzee en Waddenzee. De ondergrondse kabels komen via de oostelijke punt van Schiermonnikoog aan land, waarna het tracé op land parallel aan de kust oostelijk naar de Eemshaven loopt. De belangen van landbouw, natuur & milieu, het defensiegebied, scheepvaart, visserij en (vergunde) zoekgebieden voor zandwinning worden hierin meegenomen. Dit zogeheten voorkeursalternatief (VKA) loopt door de gemeenten Schiermonnikoog en Het Hogeland.

Eemshaven is een logisch aansluitpunt voor de energie van windparken op zee: het is nu al een energieknooppunt van Noord-Nederland en overheden en bedrijfsleven willen windenergie gebruiken om hun duurzaamheidsambities verder in te vullen.

Het tracé gaat door dunbevolkt gebied en is ten opzichte van een aantal andere tracés technisch minder complex. Qua kosten is het tracé een middenmoter. Wel gaat het tracé door 35-40 kilometer hoogwaardige agrarische gronden. De aspecten die voor de landbouw belangrijk zijn, zoals onder meer bodemverstoring, effecten op grondwater en verzilting krijgen aandacht in de (milieu)onderzoeken. In de vervolgfase krijgen deze aspecten verdieping en worden de agrariërs nauw betrokken bij de verdere uitwerking en optimalisatie van het voorkeurstracé. Ook het doorkruisen van Natura 2000-gebied de Waddenzee vereist een nauwkeurige inpassing. Om deze doorkruising te verkleinen en om rekening te houden met een kabelcorridor voor mogelijke toekomstige windparken op zee, is het tracé als gepresenteerd in de IEA, geoptimaliseerd. De blauwe IEA lijn was de oude, de oranje lijn de geoptimaliseerde lijn.

Ook in de volgende fase gaan we samen met onder andere Schiermonnikoog, Rijkswaterstaat en natuur- en milieuorganisaties het tracé verder in detail optimaliseren zodat  we natuur- en milieueffecten kunnen voorkomen, mitigeren en compenseren.

Informatie over de projectprocedure?
Deze vindt u op: www.rvo.nl/ten-noorden-van-de-waddeneilanden of bel 070 379 89 79.

Informatie over het project zelf?
Op www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden vindt u alle informatie.

Het voorbereidingsbesluit
De minister heeft tegelijkertijd een voorbereidingsbesluit genomen. Met dit besluit voorkomen we dat in het gebied waar het kabeltracé komt, zogeheten 'ruimtelijke ontwikkelingen' plaatsvinden. Denk aan het bouwen van een schuur. Dit zou de uitvoering van het project kunnen belemmeren. In het voorbereidingsbesluit staat in welk gebied niets mag worden gebouwd, zonder toestemming. Het voorbereidingsbesluit is op 15 januari 2021 gepubliceerd op de website ruimtelijkeplannen.nl en op bureau-energieprojecten.nl. U kunt het inzien van 15 januari 2021 tot en met 25 februari 2021.

Vragen over het voorbereidingsbesluit of de VKA-keuze zelf?
Dan kunt u terecht bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: www.rvo.nl/ten-noorden-van-de-waddeneilanden of
bel 070 3 79 89 79.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.