Minister stelt definitieve notitie Reikwijdte en Detailniveau vast

Delen via:   
13 / 02 / 2020

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 31 januari  2020 de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. Hiermee is duidelijk welke alternatieven naar Burgum, Vierverlaten en Eemshaven worden onderzocht in het milieueffectrapport (MER). Zienswijzen, reacties van overheden en het advies van de Commissie m.e.r. zijn hierin meegenomen. Regionale en lokale overheden hebben hiervan kennis genomen in het bestuurlijk overleg.

Zienswijzen en reacties

Zienswijzen en reacties gaan in op bijvoorbeeld scheepvaart, landbouw, zandwinning, recreatie, visserij, natuur en landschap. Dit zijn thema's die in de onderzoeken, zoals het milieueffectrapport (MER) en de Integrale Effectenanalyse (IEA), een plek krijgen. Zij zijn gebundeld in de inspraakbundel die u kunt vinden op de website van RVO. Hier kunt u ook de Nota van Antwoord vinden, waarin alle zienswijzen en reacties zijn samengevat en beantwoord.

Voorkeursalternatief

Waar in het MER de milieueffecten per tracéalternatief worden gepresenteerd, worden in de IEA onderscheidende effecten op de thema's milieu, techniek, omgeving, kosten en toekomstvastheid onderzocht en afgewogen. In juni worden beide onderzoeken gepubliceerd en wordt de omgeving om een reactie gevraagd. Daarnaast wordt de regionale en lokale overheden gevraagd een advies uit te brengen, alvorens de minister een keuze voor het voorkeursalternatief (VKA) maakt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.