Negen tracéalternatieven voor de ondergrondse kabels

Delen via:   
18 / 11 / 2019

Op dit moment zijn er nog negen verschillende routes (tracéalternatieven) mogelijk die de ondergrondse kabelverbinding zou kunnen afleggen van het windpark naar één van de bestaande hoogspanningsstations in Burgum, Vierverlaten of Eemshaven. We hebben hier drie kaarten van gemaakt zodat u ze apart ook nog eens kunt bekijken. Op deze kaarten staat ook aangegeven waar rekening mee is gehouden bij het zoeken naar de verschillende routes. Bijvoorbeeld het vermijden van archeologische waarden en woningen.

Een lijn op een kaart wekt de indruk dat iets 'vast' ligt, maar de tracéalternatieven kunnen in een volgende fase nog beperkt wijzigen om effecten te minimaliseren. Daarom onderzoeken we in het MER bredere zoekgebieden (op land 150 meter) dan we feitelijk nodig hebben. Hieruit kan blijken dat bepaalde effecten (bijvoorbeeld op natuur of archeologie) voorkomen kunnen worden als we het tracé iets aanpassen. Ook kan uit de onderzoeken blijken dat sommige tracés op zee beter op een ander landtracé kunnen aansluiten. Dit wordt dan meegenomen in het vervolgonderzoek.

De wijzigingen kunnen voortkomen uit de milieustudies die op dit moment uitgevoerd worden, maar ook uit bijvoorbeeld zienswijzen op de concept-NRD of wensen en suggesties vanuit de interactieve website. Volgend voorjaar verwachten we hier meer duidelijkheid te hebben.

De minister van Economische Zaken en Klimaat kiest in het najaar van 2020 één van de negen tracéalternatieven. Dit tracé wordt dan eerst in detail onderzocht in de MER fase 2 en vervolgens worden hiervoor vergunningen en dergelijke aangevraagd. In het participatieplan kunt u lezen waar, wanneer en hoe u hier nog inspraak op kunt hebben en op welke manier we de omgeving willen blijven betrekken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.