Oplevering rapport Innovatie Doorkruising Waddengebied

Delen via:   
19 / 10 / 2021

Het onderzoek Innovatie Doorkruising Waddengebied is afgerond. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend (namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincie Groningen, TenneT en Gasunie Nederland) heeft Royal Haskoning DHV geïnventariseerd hoe het waddengebied met kabels en een waterstofleiding doorkruist kan worden met zo min mogelijk impact op de natuur. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de aanbevelingen van de vorig jaar zomer uitgevoerde ‘Joint Fact Finding kabelcorridor Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden’ (JFF). Doel van het onderzoek was te onderzoeken of er innovatieve technieken zijn om de Waddenzee zoveel mogelijk te ontzien bij de aanlanding van windenergie op zee in Noord-Nederland. Waarbij wordt gestuurd op de verbinding tussen de twee grote uitdagingen in het Waddengebied. Namelijk enerzijds het beschermen van het UNESCO werelderfgoed gebied en anderzijds de aanlanding van windenergie op zee, die van belang is voor de realisatie van de nationale klimaatopgave en regionale verduurzaming. Op de RVO-website leest u meer over het proces, de onderzoeksmethode en de resultaten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.