Pilot 'ecologische inpassing'

Delen via:   
11 / 03 / 2021

Afronding fase 1 pilot project met natuur- en milieufederaties
Samen met de Friese Milieufederatie (FMF) en de Natuur- en milieufederatie (NMF) Groningen voeren we de pilot 'Ecologische Inpassingsmaatregelen' uit. De eerste fase van deze pilot is nu afgerond. We informeren u over de opbrengst van deze eerste fase en wat we hiermee doen in het project.

Groene ambities
Als netbeheerder is TenneT een belangrijke schakel in het laten slagen van de energietransitie. TenneT zet zich ook als groene netbeheerder in voor het bevorderen van groene initiatieven. Vanuit deze ambitie streven we ernaar om de milieueffecten van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken en de lokale natuur te beschermen en te versterken waar mogelijk. Zo ook bij de pilot 'Ecologische Inpassingsmaatregelen'. We willen enerzijds komen tot realistische, optimale ecologische inpassing van de kabelroute. Anderzijds streven we ernaar ecologische waarde toe te voegen bij de inpassing van de kabelroute. Dit laatste doen we met zogenaamde 'plus'-maatregelen. Dat zijn maatregelen bovenop de wettelijk verplichte maatregelen, onder meer vanuit de Wet Natuurbescherming.  

Uitleg fase 1
In de eerste fase stond het ophalen van ecologische inpassingsmaatregelen centraal. Dit gold voor alle negen tracéalternatieven die in MER fase 1 zijn onderzocht (naar Burgum, Vierverlaten en Eemshaven).  Specifiek is gekeken naar de Waddenzee en het landtracé. FMF en NMF Groningen hebben hiervoor 22 interviews afgenomen bij hun achterban. Dit zijn allemaal organisaties met unieke kennis op het gebied van lokale flora en fauna. Geïnterviewd zijn onder meer: Stichting Duinbehoud, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Waddenvereniging, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en Stichting Nationaal Landschap Middag-Humsterland.

FMF en NMF Groningen hebben de opbrengst van de interviews vertaald in het rapport Ecologische Netinpassing. In het najaar is dit rapport aangeboden aan TenneT, omdat daarna de publicatie van het voorkeursalternatief (VKA) verwacht werd. Dit VKA werd helaas uitgesteld tot medio januari 2021. Het rapport is te bekijken via onderstaande link. Het rapport bevat tientallen concrete voorstellen om ecologische waarden in het projectgebied te beschermen, behouden of versterken. De voorgestelde maatregelen variëren van algemene voorstellen die dienen om effecten te voorkomen, tot zeer concrete ecologische inpassingsmaatregelen. Ook zijn er ideeën ingebracht over de optimalisatie van de kabelroute, aanlegtechniek of aanlegmoment. Natuur- en milieuorganisaties hebben ook maatregelen genoemd die in de aanbesteding opgenomen kunnen worden. Dat is bijzonder waardevol voor het project.

Voorlopige opbrengst pilot
TenneT heeft de voorgestelde maatregelen van fase 1 bestudeerd en de ecologische maatregelen geselecteerd die betrekking hebben op kabelroute Eemshaven west. Ook zijn maatregelen geselecteerd, die niet al standaard onderdeel uitmaken van de uitgangspunten en eisen die TenneT hanteert in het project. Maatregelen die we kunnen onderzoeken en die genoemd zijn in de rapportage van Pilot fase 1, zijn bijvoorbeeld het ecologisch herstel van de slaperdijken door de ontwikkeling van een bloem- en kruidenrijke vegetatie. Of het ecologisch inrichten en beheren van de bermen. Ander idee kan zijn het verlagen van oude slenken zodat zilte/halofyte vegetatie zich hier kan vestigen. De plekken waar brak kwelwater aan de oppervlakte komt, zijn namelijk uitermate geschikt om brakke natuur te ontwikkelen. Deze waterrijke gebieden kunnen diverse flora herbergen die goed gedijen bij brak water en bieden extra foerageer, overtij en broedmogelijkheden aan wadvogels. Een van de mogelijkheden om de sterk bedreigde akkervogel 'de patrijs' te ondersteunen, is door het aanleggen van keverbanken. Deze keverbanken vormen een aantrekkelijk leefgebied voor kevers die op hun beurt weer patrijzen aantrekken die de kevers als voedselbron gebruiken. Er zijn ook voor de hand liggende maatregelen zoals het vermijden van werken in het broedseizoen en het verkorten van de aanlegtijd.

Wat zijn de vervolgstappen?
TenneT en het ministerie van EZK gaan de komende maanden aan de slag met het uitwerken van de kabelroute. Dit doen we samen met omgevingspartijen, zoals natuur- en milieuorganisaties en agrariërs, bijvoorbeeld in de werkgroep Natuur en Milieu en de werkgroep Landbouw. In de werkgroepen worden de opgehaalde maatregelen uit fase 1 van de pilot ook ingebracht. De maatregelen bespreken we met diverse omgevingspartijen en werken we uit tot haalbare maatregelen, passend in de gebiedscontext. Ook staan we open voor nieuwe, aanvullende ideeën. Het doel is om een set concrete, realistische maatregelen samen te stellen die een optimale ecologische inpassing van de kabelroute mogelijk maken.

Tegelijkertijd starten FMF en NMF Groningen ook met de tweede fase van de pilot, waarin zij met hun achterban specifieke ecologische inpassingsmaatregelen en plusmaatregelen uitwerken voor het tracé Eemshaven west. Dit leidt tot een vervolgrapport, dat aanvullende en concrete ideeën kan opleveren voor het project. In de praktijk verwachten we dat de pilot en de werkgroep Natuur en Milieu elkaar over en weer versterken. Zo streven we ernaar om de natuur rondom NOZ TNW beter achter te laten dan we haar aangetroffen hebben.

Heeft u ideeën? Laat het ons weten via de Project Atlas!

 
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.