Pilot project met natuur- en milieufederaties voor optimale ecologie

Delen via:   
23 / 11 / 2020

Ecologie versterken bij het project Net op Zee Ten noorden van de Waddeneilanden (NOZ TNW). Dat is het doel van de proef 'Ecologische Inpassingsmaatregelen' die TenneT samen met de Natuur- en Milieufederaties Fryslân en Groningen uitvoert.

Wat is ecologie eigenlijk?
Wie googelt vindt oneindig veel definities van het woord 'ecologie'. De meest eenvoudige is misschien wel 'de relaties tussen dieren en planten en hun leefomgeving'. Kortgezegd: ecologie is de studie van de samenhang in de natuur. Zo streeft TenneT ernaar om de milieueffecten van haar activiteiten zoveel mogelijk te beperken en de lokale natuur te beschermen en te versterken waar mogelijk. Vanuit die natuurambitie kijken we ook vanuit het project NOZ TNW naar de zogeheten 'ecologische inpassing'. Daar komt deze pilot vandaan.

EcoLogische Netinpassing
Afgelopen herfst hebben NMF Fryslân en NMF Groningen het rapport EcoLogische Netinpassing Wind op Zee aangeboden aan TenneT. Het rapport bevat tientallen voorstellen om de ecologie zo goed mogelijk in te zetten bij het project. De voorstellen zijn nog gericht op de negen tracéalternatieven voor TNW - de tracéalternatieven naar Burgum, Eemshaven én Vierverlaten die in MER fase 1 van het project zijn beschreven en beoordeeld. Met de verzamelde informatie is de kennis en ervaring van lokale natuur- en milieuorganisaties opgehaald en vastgelegd. Dat is bijzonder waardevol voor het project. Voor het vervolg van de pilot is het nu zaak om de ecologische maatregelen te bestuderen en te bepalen in hoeverre ze haalbaar of uitvoerbaar zijn.

Als we straks verder zijn in de pilot kunnen we een aantal van onderstaande voorbeelden van EcoLogische Netinpassing onderzoeken in samenspraak met stakeholders. Denk dan aan het ecologisch herstel van de slaperdijken door de ontwikkeling van een bloem- en kruidenrijke vegetatie. Of het ecologisch inrichten en beheren van de bermen. Ander idee kan zijn het verlagen van oude slenken zodat zilte/halofyte vegetatie zich hier kan vestigen. De plekken waar brak kwelwater aan de oppervlakte komt, zijn namelijk uitermate geschikt om brakke natuur te ontwikkelen. Deze waterrijke gebieden kunnen diverse flora herbergen die goed gedijen bij brak water en bieden extra foerageer, overtij en broedmogelijkheden aan wadvogels. Mogelijkheid kan ook zijn de aanleg van kleine, ondiepe poelen waarin geen vis zit. Dit is goed om de amfibieënstand te bevorderen. Voor de meeste amfibieën is zoet water een voorwaarde. Een van de mogelijkheden om de sterk bedreigde akkervogel 'de patrijs' te ondersteunen, is door het aanleggen van keverbanken. Deze keverbanken vormen een aantrekkelijk leefgebied voor kevers die op hun beurt weer patrijzen aantrekken die de kevers als voedselbron gebruiken. Kortom ideeën genoeg, en we staan ook open voor meer ideeën.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.