Planning project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden wijzigt

Delen via:   
20 / 05 / 2021

De planning van het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden wijzigt. Wat dit betekent, leest u hieronder.

Aanleiding
De wijziging in de planning  komt doordat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het komende half jaar nader onderzoek doet naar de verbindingen die nodig zijn voor het aansluiten van nieuwe windparken op zee, via het Waddengebied. Het gaat erom welke verbindingen oostelijk en welke verbindingen westelijk komen te liggen. Alle verbindingen zijn hard nodig om de klimaatdoelen te halen. Het ministerie heeft tot dit onderzoek besloten in overleg met de regio. Het ministerie verwacht de uitkomsten van het onderzoek in het najaar. Achtergrondinformatie vindt u in de Kamerbrief.

Wat doen we in de tussentijd?
Ondertussen werken we het gekozen voorkeursalternatief Eemhaven west verder uit met de omgeving, want het westelijk tracé heeft op basis van onderzoeksresultaten op dit moment de voorkeur. Omdat nieuwe toekomstige windparken groter zijn dan 700MW en verder van de kust liggen, zijn hiervoor straks zwaardere kabels en apparatuur nodig. Zwaardere kabels hebben een grotere impact op de natuur. Door nu de lichtere 700MW-verbinding te leggen op het westelijk tracé en straks de zwaardere verbinding op het oostelijk tracé, is de natuur per saldo beter af.

De uitwerking van het VKA Eemshaven west ziet er als volgt uit:

Uitwerking VKA Waddengebied
In overleg en in samenwerking met natuurorganisaties, experts, gemeentes, provincies en met de bewoners van Schiermonnikoog kijken we op dit moment hoe we het VKA Eemshaven west zodanig kunnen aanleggen, dat het de minste gevolgen heeft voor de natuur.
De VKA-route gaat door dynamisch gebied (geulen) en droogvallende platen richting land. Bij dit tracé doorkruisen we de Eilanderbalg. Hier zijn relatief veel graaf- en baggerwerkzaamheden in en nabij de geulen nodig.

Een alternatieve route door de Waddenzee is de variant 'wantij'. Deze route ligt iets westelijker dan de VKA-route en onderzoeken we momenteel ook. Hier zijn veel minder graafwerkzaamheden nodig en hier hoeft nauwelijks gebaggerd te worden. We verwachten daarom minder natuureffecten. Voor de variant 'wantij' bekijken we twee aanlegopties:

  • Kruising door een horizontale boring, grotendeels onder het eiland door. Hiervoor hebben we twee werkterreinen nodig voor de boorinstallatie: aan de noord- en zuidzijde van het eiland. Daar tussenin maken we een tweetal naast elkaar gelegen boringen. Deze gaan onder de duinen door. Aan de zuidzijde zoeken we een locatie om de kwelders zoveel mogelijk te ontzien, aan de noordzijde werken we op het strand.
  • Kruising waarbij we de kabels begraven, zoals op het wad.
    Dit heeft impact op de duinen, aangezien de twee kabels vanaf maaiveld in de grond gebracht worden. Ook zal het effect hebben op de kwelders, aangezien de kabels richting Waddenzee gaan.

Uitwerking VKA op land
Het onderzoek door het ministerie leidt tot een tweetal wijzigingen in de uitvoering en planning van het project op land:

  • De werksessies van de werkgroep Landbouw stellen we uit. Het ministerie van EZK, LTO Noord en TenneT vinden het noodzakelijk om gezamenlijk tot een opzet van de werkgroep Landbouw te komen. De zorgen en wensen nemen we hierin mee.
  • De gesprekken tussen de grondeigenaren en rentmeesters van TenneT stellen we uit tot de uitkomsten van het onderzoek door het ministerie bekend zijn gemaakt. Het betreft de gesprekken over betredingstoestemmingen en over aanlegmethoden op land. De bodem- en veldonderzoeken starten na de betredingstoestemmingen waarbij we rekening houden met de agrarische kalender.

Wat verandert niet?
De (sub)werkgroepen Natuur en Milieu gaan door. Doel is en blijft om samen tot een optimaal kabeltracé Eemshaven west te komen. Daarnaast verzamelen we in deze werkgroepen de 'plus'-maatregelen.


 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.