Regioadvies aangeboden aan minister

Delen via:   
06 / 10 / 2020

Op 2 oktober hebben de regiopartijen* in Noord-Nederland hun regioadvies aangeboden aan minister Wiebes.  De naam zegt het al: een regioadvies is een advies van de regio op basis waarvan de minister een besluit kan nemen. In januari van 2020 heeft de minister de regiopartijen gevraagd om te komen tot een advies voor een tracé voor het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (NOZ TNW). Dit gaat over de aansluiting van het windpark op land. We noemen dit besluit van de minister in vaktermen het Voorkeursalternatief (VKA).

Belang van Wind op Zee
De regiopartijen geven in het regioadvies aan dat zij de doelen van het Nationale Klimaatakkoord over Wind op Zee ondersteunen. De aanleg van NOZ TNW draagt niet alleen bij aan de nationale doelstellingen op het gebied van de energietransitie, maar ook de provincies Fryslân en Groningen hebben de doelstelling om in te zetten op CO2-besparing. De provincie Groningen positioneert zich daarnaast als dé energieprovincie van Nederland.

Daarnaast benadrukken partijen dat de Eemshaven op nationaal niveau al een energieknooppunt van het hoogspanningsnet is. Aanlanding van de groene stroom uit het windpark NOZ TNW op die locatie ondersteunt ook de regionale ambities. Deze uitgangspunten zijn voor de regiopartijen de belangrijkste redenen om aansluiting op Eemshaven als voorkeur te hebben.

Eemshaven: drie opties
Bij Eemshaven waren er aanvankelijk drie opties voor een tracé: Eemshaven midden, west en oost.

  • Eemshaven midden is om ecologische redenen (grote effecten op Waddenzee door een lange route daar in) wellicht lastig vergunbaar. Daarnaast is de route technisch ook complex en kent deze hoge kosten.
  • Tracé Eemshaven oost houdt volgens de regiopartijen het beste rekening met lokale belangen. Alleen zij nemen in de overweging mee dat dit tracé niet haalbaar lijkt vanwege technische complexiteit en de lastige vergunbaarheid. Gezien de gedeeltelijke ligging in het Eems-Dollardverdragsgebied zijn namelijk ook Duitse vergunningen nodig.

In de IEA (integrale effectenanalyse) vindt u de verdere argumentatie.

Eemshaven-west
Wat de regiopartijen betreft is Eemshaven een logische aanlandlocatie. Tracé oost is vanuit de door de regio geformuleerde criteria het gewenste tracé. In de IEA staat beschreven dat dit tracé op zee de nodige uitdagingen kent. De regio geeft aan dat tracé Eemshaven west in dat geval onder voorwaarden de beste optie. Aan dit advies worden zes randvoorwaarden verbonden die voor de regio belangrijk zijn bij de verdere uitwerking van dit tracé.
Raadpleeg het regioadvies voor de zes voorwaarden in detail.

Conclusie en besluit
De regiopartijen adviseren de minister dat Eemshaven west de voorkeur heeft is. Verder geven de regiopartijen aan bereid te zijn om op structurele basis met alle belanghebbenden samen te werken in het vervolg van het project. Het besluit is nu aan de minister. Dit verwachten we begin november.

Op de hoogte blijven?
Direct na bekendmaking van het VKA-besluit leest u dit op de website. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom dit project?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.