Start bodem- en veldonderzoeken

Delen via:   
06 / 02 / 2021

De bodemonderzoeken op zee zijn inmiddels gestart. Op land verwachten we eind deze maand/medio maart te starten.

Wat doen we op zee?
Tot eind april voert aannemer Next Geosolutions onderzoekswerkzaamheden uit op de Noordzee, Waddenzee en de punt van Schiermonnikoog. Ook doen we onderzoek bij de kwelders voor de Groningse kust. Dit is de plek waar de aanlanding van de kabels is gepland voor de aansluiting van windpark Ten noorden van de Waddeneilanden.

Waarom onderzoek?
We onderzoeken of de bodem geschikt is voor het aanleggen van de ondergrondse kabels. De verzamelde informatie is nodig voor het ontwerp van de kabels en om de exacte route en de aanlegtechnieken te bepalen.

Wat gebeurt er op de Noordzee?
Op de Noordzee brengen we met een sonar onder meer het zeebed en de onderliggende bodemlagen in kaart. Ook kijken we of er (historische) objecten op de bodem liggen, zoals scheepswrakken. Tot slot voeren we grondboringen uit. De monsters geven ons informatie over de samenstelling van de bodemlagen. Deze informatie gebruiken we voor het bepalen van de aanlegtechniek. De werkzaamheden voeren we uit bij hoogwater. Bij slechte weersomstandigheden werken we niet en ligt de boot stand-by. Op een later moment vindt  onderzoek plaats naar resten uit de Tweede Wereldoorlog, zoals niet gesprongen mijnen of bommen.

Wat gebeurt er op de Waddenzee?
Op de Waddenzee voeren we onderzoek uit dat vergelijkbaar is met dat op de Noordzee; hier brengen we ook met onder meer een sonar het zeebed en de onderliggende bodemlagen in kaart. Bij deze zogenaamde 'geofysische metingen' maken we geen contact met de bodem. Deze metingen kunnen we alleen doen bij hoogwater. Bij laagwater liggen de schepen in de geulen of op het strand. De boot vaart stapvoets en werkt bij rustige weersomstandigheden. Bij wind en golven kunnen we niet werken en ligt de boot stand-by.

Op basis van de sonarbeelden voeren we op enkele plekken grondboringen uit om de staat van de bodem vast te stellen. Deze boringen doen we op locaties waar de bodem vrij is van zeegras, schelpdieren of eventuele andere obstructies zoals wrakken. Ook op de Waddenzee geldt dat de werkzaamheden afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. De onderzoeksschepen op de Waddenzee kunnen zichtbaar zijn vanaf de kust.

De Waddenzee is natuurlijk een bijzonder gebied met bijzondere natuurwaarden. Hier houden we ook bij het uitvoeren van de onderzoeken rekening mee! Zo wordt er geen bodemonderzoek uitgevoerd ter plekke van zeegras of schelpdieren. En we houden rekening met de seizoensbeperkingen voor vogels en zeehonden.

Wat gebeurt er op Schiermonnikoog?
Op de oostelijke punt van het eiland (op de balg) voeren we onder meer lichte seismische metingen uit. Op het strand leggen we lijnen uit, met om de twee tot drie meter een kleine sensor. Met een hamer sturen we geluidsgolven de grond in. De onderliggende bodemlagen kaatsen de golven terug, die door de sensors worden opgevangen. Dit onderzoek geeft een schat aan informatie over de opbouw van de ondergrond tot op ongeveer vijftien meter diepte.

Wat doen we op land?
Naar verwachting start ingenieursbureau Antea Group eind februari/medio maart met de veld- en bodemonderzoeken op land. Dit gebeurt na toestemming van de eigenaar van het betreffende perceel. Om overlast en schade te voorkomen gebruiken we zo nodig rijplaten gebruikt en stemmen we het tijdstip en de locaties van de werkzaamheden met de individuele eigenaren af.

Waar en wanneer vindt dit onderzoek op land plaats?
Het onderzoek op land vindt plaats langs de routelijn op de kaart. De eerste boring betreft de dijkdoorkruising bij de Waddenzee. De rest van het tracé gebeurt in willekeurige volgorde nadat we betredingstoestemming hebben verkregen. Lees hierover meer in het artikel 'De rentmeester op bezoek'.

Wat merkt u ervan?
Bewoners van de gebieden waarin de veld- en bodemonderzoeken plaatsvinden kunnen worden geconfronteerd met boor- en sondeerapparatuur. Meestal zijn dit kleine vrachtwagens en rupsvoertuigen met een mechanische boorstelling. Ook worden er handmatige grondboringen verricht, waarbij vaak vanuit een bestelbusje wordt gewerkt. De verschillende typen boringen ziet u hieronder.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.