Start procedure Ten noorden van de Waddeneilanden

Delen via:   
07 / 03 / 2019

Het Ministerie en TenneT betrekken bewoners bij de start van de procedure voor netaansluiting windpark op zee Ten noorden van de Waddeneilanden.

Het Ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) en TenneT nodigen partijen en bewoners hierbij van harte uit mee te denken over de plannen voor de ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen het platform op zee en de aansluiting op een bestaand hoogspanningsstation op land. Hiermee willen wij (het Ministerie van EZK en TenneT) in de geest van de toekomstige Omgevingswet gaan werken. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan bijdragen aan de uitwerking van de plannen voor dit project. Bijvoorbeeld bij het bepalen welke tracéalternatieven van het platform op zee tot aan het hoogspanningsstation onderzocht moeten worden.

Voornemen en participatievoorstel

Doel van participatie is dat het projectteam de omgeving en de belangen van omgevingspartijen goed kent, om deze in afwegingen mee te nemen en zorgvuldige keuzes te kunnen maken. Wij willen werken aan een relatie van wederzijds begrip en vertrouwen met de omgeving, waar belanghebbenden hun kennis, wensen, ideeën en bezwaren in een vroege fase van het project kunnen inbrengen.

Iedereen kan tot en met 18 april 2019 reageren op het voornemen 'Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden' en het participatievoorstel. Het voornemen is beschreven in de kennisgeving en geeft informatie over het project. Daarnaast kunt geïnteresseerde gedurende het gehele project via de website in contact komen met het projectteam en zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Vervolg

Vorig jaar is al een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd samen met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hieruit zijn drie mogelijke aansluitingen in Eemshaven, Vierverlaten (bij Groningen) en Burgum voortgekomen. Vanaf dit voorjaar zijn er werksessies met overheden en belangenorganisaties en voor de zomer van 2019 zijn er openbare inloopavonden. Alle resultaten worden verwerkt in een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), die na de zomer 2019 ter inzage wordt gelegd. Daarna start een milieueffectenonderzoek en kiest de minister mede aan de hand van het milieueffectenonderzoek en een afweging van betrokken belangen een voorkeursalternatief. Dit wordt vastgelegd in een inpassingsplan en vormt de basis voor de vergunningaanvragen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.