Startoverleggen werkgroepen

Delen via:   
11 / 03 / 2021

De gekozen kabelroute verder uitwerken? We vinden het erg belangrijk om dit samen met omgevingspartijen te doen! Daarom zijn er voor de thema's 'landbouw' en 'natuur en milieu' werkgroepen opgericht. Het inrichten van de werkgroepen doen wij samen met de lokale en regionale overheden en belangenorganisaties zoals LTO Noord, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieu Federaties.

Werkgroep Landbouw
In het startoverleg werkgroep Landbouw is eind februari gesproken over de opzet van de werkgroepen, over de deelnemers en de onderwerpen die aan bod moeten komen.

  • Een werkgroep Verzilting
    In deze werkgroep gaan we specifiek in op de onderzoeksaanpak van het verziltingsonderzoek dat Acacia Water en Antea Group uitvoeren. Doel van deze werkgroep is om tot maatregelen te komen om de verziltingseffecten te voorkomen, verkleinen en/of compenseren.
  • Een werkgroep Optimalisatie en Agrarische waarden
    Hier bespreken we wijzigingen in de kabelroute en de aanlegmethode. Ook wordt er een rapport 'agrarische waarden' opgesteld, waarin we laten zien hoe we omgaan met bijvoorbeeld drainage, bodemsoorten, bouwwegen en plantenziekten.
  • En een ambtelijke werkgroep Landbouw
    Hierin vindt terugkoppeling plaats van de bovengenoemde werkgroepen. Afgestemd wordt wat op bestuurlijk niveau besloten moet worden (bijvoorbeeld extra maatregelen).

We zijn met LTO Noord in gesprek om op de juiste wijze met hen en hun leden samen te werken. LTO heeft hier ondertussen de eerste bijeenkomst voor gehad. Het idee is een nevenwerkgroep Landbouw in te richten waar onderwerpen als verzilting, agrarische waarden, cultuurtechniek en de Zakelijk Recht Overeenkomst aan de orde komen.

Werkgroep Natuur en Milieu
Ook voor de werkgroep Natuur en Milieu is tijdens een startoverleg gesproken over de opzet van de werkgroep, deelnemers en bespreekpunten. Bij het startoverleg was naast TenneT, het ministerie van EZK, LNV, Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten ook een afvaardiging van natuur- en milieuorganisaties aanwezig.

Bij de uitwerking van de kabelroute richten we drie subwerkgroepen in. Zo kunnen we concreet en gebiedsgericht aan de slag met het thema 'natuur'. We onderscheiden de subwerkgroep Noordzee, subwerkgroep Waddenzee en Schiermonnikoog en de subwerkgroep Natuur op land. Doel van deze subwerkgroepen is het voorkomen, verkleinen en/of compenseren van natuureffecten. Extra aandacht gaat hierbij uit naar het komen tot plusmaatregelen; maatregelen waarmee we de natuur beter achterlaten dan we haar aantroffen. Deze maatregelen werken we integraal met diverse omgevingspartijen uit. De pilot 'EcoLogische Inpassing' die TenneT heeft met NMF Groningen en de Friese Milieufederatie draagt hier ook aan bij.

Startoverleg vergunningen
Voor het project NOZ TNW zijn waarschijnlijk meerdere vergunningen en ontheffingen nodig. Hiervoor zijn verschillende ministeries, provincies, gemeentes en het waterschap betrokken.

Op 1 maart vond – onder leiding van Bureau Energieprojecten – het startoverleg met de vergunningverleners plaats. Op de agenda stond onder meer: uitleg over de RCR (Rijkscoördinatieregeling), de verschillende rollen van het ministerie van EZK, Bureau Energieprojecten, TenneT en het bureau Witteveen+Bos. Speciale aandacht ging uit naar de overgang van de huidige wetgeving naar de Omgevingswet, die naar verwachting per 1 januari 2022 in werking treedt. Vóór de zomer vindt er een vervolgoverleg plaats, waarin de planning voor de tweede helft van 2021 vastgesteld wordt.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.