Uitwerking kabelroute Waddenzee: variant wantij in beeld

Delen via:   
13 / 04 / 2021

Komende maanden werken we het tracé verder uit om te komen tot een goede inpassing van de kabels. We onderzoeken de technische haalbaarheid, milieueffecten en grondgebruik. Ook kijken we naar kosten, vergunbaarheid en belangen in de omgeving. De onderzoeken leiden tot een gedetailleerde uitwerking van de kabelroute en/of aanlegmethode. Ook kunnen wensen of behoeften uit de omgeving leiden tot vragen of suggesties die we meenemen in de onderzoeken en uitwerking van de kabelroute. Het wel of niet meenemen van al deze wensen en suggesties is een puzzel waarin TenneT en het ministerie van EZK niet iedereen tegemoet kunnen komen; zeker als er tegenstrijdige wensen zijn.

Een aantal stappen zijn hierin op basis van gesprekken met omgevingspartijen en onderzoeken al gezet. Zo onderzoeken we hoe de kruising door de Waddenzee uitgevoerd kan worden met minder impact en wordt de kruising van Schiermonnikoog nader onderzocht.

Allereerst laten onderzoeken en gesprekken zien dat de kruising via het dynamische geulenstelsel in het Voorkeursalternatief (via de groene lijn in de afbeelding) diverse technische uitdagingen met zich meebrengt en mogelijk (zeer) negatieve effecten heeft op natuur als gevolg van baggeren. Daarnaast hebben we gesprekken met omgevingspartijen gevoerd en onderzoek gedaan naar de kruising van het voorkeursalternatief met Schiermonnikoog op de zandige punt bij de Balg. Daaruit is gebleken dat door een natuurlijk erosieproces, de geul bij deze plek langzaam naar het noorden beweegt. Aanleg van de kabels kan dit erosieproces mogelijk versterken, waardoor een ontsluiting ontstaat tussen de Waddenzee en de Noordzee. Daarnaast is kans op blootspoeling en het opnieuw moeten ingraven van de kabels op deze locatie groter. Dit is een zeer onwenselijke situatie.

Om beide effecten te voorkomen onderzoeken we of we de kruising van de Waddenzee kunnen optimaliseren door de kabels over het minder dynamische wantij aan te leggen. Dit is de Variant Wantij (groen gestreepte lijn in de afbeelding). Met de variant Wantij worden grote dynamische geulen vermeden, hoeft er niet of nauwelijks gebaggerd te worden en kunnen kabels minder diep aangelegd worden, via één aanlegmethode. De variant Wantij kruist het eiland iets westelijker, ter hoogte van de kwelders. De verwachting is dat effecten en schade op de natuur via deze variant kleiner zijn ten opzichte van het voorkeursalternatief.

Van beide routes wordt de impact op de natuur onderzocht in het Milieueffectrapport (MER). Het ministerie van EZK besluit onder andere op basis van deze resultaten op welke manier de Waddenzee doorkruist gaat worden.

Meer weten over de kabelroutes van het voorkeursalternatief en variant Wantij? Of heeft u vragen of ideeën over de kabelroute? Ga naar de Project Atlas.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.