Verschillende partijen denken mee

Delen via:   
18 / 11 / 2019

Naast de inloopbijeenkomsten zijn er in oktober werksessies met belangenorganisaties en overheden georganiseerd. Dit heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. Met onder andere deze input en de ingediende zienswijzen gaan we de tracéalternatieven uit de (concept) NRD verder uitwerken. Op basis van deze uitwerking wordt de definitieve NRD (eventueel aangepast) begin 2020 gepubliceerd.

Wij stellen een milieueffectrapport (MER fase 1) op om de (mogelijke) milieueffecten van elk tracéalternatief in beeld te brengen. Daarnaast voeren we een integrale effectenanalyse (IEA) uit, waarbij we naast de milieueffecten ook kijken naar effecten op het gebied van de technische haalbaarheid, belangen in de omgeving, kosten en toekomstvastheid. Zo is het mogelijk om de verschillende alternatieven goed met elkaar te vergelijken. De IEA wordt naar verwachting begin juni 2020 gepubliceerd.

De komende tijd geven we presentaties aan gemeenteraden, overleggen we onder andere met natuur- en milieuorganisaties, kabel- en leidingen eigenaren en met de agrarische sector. In het voorjaar van 2020 organiseren we nieuwe werksessies. In deze sessie praten we met overheden en belangenorganisaties over de voorlopige uitkomsten van de vijf thema's van de IEA (milieu, techniek, omgeving, kosten en toekomstvastheid). 

In juni (na publicatie van de IEA en MER fase 1) organiseert EZK met TenneT inloopbijeenkomsten en heeft u de mogelijkheid om binnen vier weken te reageren op de IEA. EZK zal de regionale en lokale overheden vragen we om een – liefst gezamenlijk – advies uit te brengen. In dit regioadvies adviseren zij de minister welk tracé hun voorkeur heeft en onderbouwen ze deze keuze.

We vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden. Ook willen we graag dat het voor u altijd mogelijk is om met ons te praten over het project, eraan bij te dragen of erop te reageren. Als u meer betrokken wilt worden, horen we dat graag van u. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.