Vooruitblik: wat gaat er nu gebeuren?

Delen via:   
10 / 07 / 2019

In maart 2019 publiceerden het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT de kennisgeving, het voornemen en het participatieplan.

Inmiddels is op de binnengekomen reacties ook een reactienota gepubliceerd.
In het participatieplan staat een eerste voorstel voor het betrekken van de omgeving. Volgende stap is nu het opstellen van de zogeheten concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat:

-    Welke mogelijke tracés er zijn voor de kabels van het windpark naar land
-    Welke thema's onderzocht moeten worden
-    Op welke manier er uiteindelijk een tracé wordt gekozen

Deze concept NRD en een aangepast participatieplan worden in oktober 2019 ter inzage gelegd.

Na het opstellen van de NRD vindt er een milieuonderzoek plaats. Milieuaspecten als bodem en water op zee, natuur op zee, bodem en water op land, natuur op land, archeologie, leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties (onder andere magneetvelden en geluid) en landschap en cultuurhistorie worden onderzocht. De resultaten hiervan komen in een milieueffectrapport (MER). In het voorjaar van 2020 publiceren we een Integrale Effect Analyse (IEA). Hierin wordt gekeken naar alle tracéalternatieven en worden milieu (op basis van het MER), kosten, techniek, toekomstbestendigheid en omgeving beoordeeld. De betrokken overheden geven een advies over de IEA en het te kiezen voorkeursalternatief (VKA). Daarnaast mogen ook burgers en organisaties op de IEA reageren.

Uiteindelijk kiezen de ministers van EZK en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) rond de zomer van 2020 een VKA. Vervolgens leggen ze het beoogde kabeltracé van Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden vast in een inpassingsplan. Hierin wordt uitgelegd waar de netverbinding komt te liggen en waarom voor dit tracé gekozen is. Het inpassingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar dan op rijksniveau. Het inpassingsplan wordt eerst als een ontwerpplan gepubliceerd, gelijktijdig met de benodigde ontwerpvergunningen. Dit vindt naar verwachting eind 2021 plaats. Op het ontwerp inpassingsplan en de ontwerpvergunningen is inspraak mogelijk. Op basis van de ingediende inspraakreacties (zienswijzen) beoordelen de verantwoordelijke ministeries of het plan wordt aangepast. Daarna publiceren ze het inpassingsplan
met een reactie op de zienswijzen als definitief plan. Indieners die het niet eens zijn met de verwerking van hun zienswijze kunnen beroep indienen. De Raad van State doet uitspraak of beroepen gegrond zijn.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.