Wat doen we deze zomer?

Delen via:   
21 / 07 / 2020

Deze zomer is het projectteam ook volop bezig. Er worden op basis van de reacties uit de omgeving twee zaken een tandje dieper uitgezocht: de mogelijke effecten van verzilting op agrarische waarden, die met name bij het tracé Eemshaven west geraakt worden, en het vraagstuk hoe we de Waddenzee toekomstvast kunnen doorkruisen, rekening houdend met mogelijke volgende windparken in de Noordzee.

In het concept regioadvies schreven de lokale en regionale overheden het al: indien de minister van EZK kiest voor het tracé Eemshaven west als voorkeurstalternatief, moet er rekening worden gehouden met een aantal randvoorwaarden. Een van die randvoorwaarden is het aanleggen van een corridor om toekomstige verstoring van de Waddenzee zoveel mogelijk te voorkomen. Afgesproken is om door middel van Joint Fact Finding in de maanden juli en augustus 2020 het vraagstuk ‘kabelcorridor’ verder uit te diepen.

De provincies Fryslân en Groningen, gemeente Het Hogeland en Schiermonnikoog, Rijkswaterstaat Noord Nederland, Gasunie, TenneT en het ministerie van EZK zijn hierbij betrokken. Centrale vraag is: hoe moet - parallel aan het project NOZ TNW - rekening gehouden worden met de waarschijnlijke maar nog niet zekere komst van nieuwe windparken boven de Waddenzee? Het is de verwachting dat na deze zomer de regionale en lokale overheden een beter advies kunnen geven aan de minister in hun regioadvies voor NOZ TNW en dat het ministerie van EZK de minister beter kan informeren over de te nemen beslissing voor een voorkeursalternatief (VKA). Een 100% zeker antwoord zullen we niet vinden, maar we kunnen wel gezamenlijke feiten boven tafel krijgen zodat we op dit vlak slimme keuzes maken.

In het concept regioadvies wordt ook de zorg uitgesproken over de mogelijke effecten van ons project op de reeds bestaande verzilting. TenneT heeft daarop Antea Group opdracht gegeven om dit nader te onderzoeken. Gedurende de zomermaanden zullen zij zich vooral concentreren op zaken als: verwachte omvang van de verzilting en (gewas)schade, hersteltijd en natuurlijk maatregelen om de schade te minimaliseren. Zowel de onderzoeksopzet als tussentijdse resultaten zijn en worden gedeeld met een aantal stakeholders, te weten de waterschappen, gemeente Het Hogeland, provincies en LTO Noord. Voor LTO Noord geldt daarnaast nog dat zij hebben gevraagd of hun specialist op dit vlak ook mee kan participeren in het onderzoek van Antea Group. Hier willen we graag aan tegemoet komen en samen met Antea Group kijken we hoe we die specifieke kennis, vanwege de zomerperiode, het meest efficiënt kunnen inzetten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.