Wat gebeurde er in de verschillende werksessies?

Delen via:   
10 / 07 / 2019

Bij het samenstellen van de mogelijke kabelroutes (tracéalternatieven) en locaties voor het transformatorstation is informatie en kennis uit de omgeving essentieel. Daarom zijn er in april en mei 2019 werksessies georganiseerd met gemeenten, waterschappen, provincies en een aantal belangenorganisaties (zoals Groningen Seaports, Natuurmomumenten en LTO Noord). Vragen als 'welke ontwikkelingen vinden er plaats in het gebied?' en 'waar liggen kansen en belemmeringen?' stonden centraal.

We hebben de bij ons bekende belangenorganisaties uit de regio uitgenodigd. Onderstaand vindt u een overzicht van deze organisaties. Ook in het vervolgproces organiseren wij bijeenkomsten. Mocht u van mening zijn dat er organisaties ontbreken dan horen wij dit graag van u, zodat ook zij uitgenodigd kunnen worden.

Tijdens de interactieve werksessies keken de verschillende soorten deelnemers aan de hand van kaartmateriaal naar de mogelijkheden die er zijn om het platform op zee aan te sluiten op het hoogspanningsnet op land. Dit gaf de mogelijkheid om de verschillende, soms tegengestelde, belangen in te brengen en hierover met elkaar de discussie aan te gaan. De aanwezigen leverden hiermee een waardevolle bijdrage aan het komen tot weloverwogen en gedragen zoekgebieden voor mogelijke tracés (kabelroutes). De verslagen van deze werksessies vindt u terug op onze website.

Met name door deze werksessies is het aantal zoekgebieden uitgebreid met vier alternatieve kabel routes.

  • I    een route naar Burgum die bundelt met de Provinciale weg de N361 vanaf de overgang van zee naar land
  • II   een route naar Vierverlaten om Middag-Humsterland heen, een Nationaal Landschap in de provincie Groningen
  • III  een route over zee naar Eemshaven, parallel aan de kust (buiten de kwelders) om hiermee de natuur en milieu effecten versus de verziltingseffecten op land te onderzoeken en vergelijken
  • IV een route waarbij we bundelen met kabels en leidingen tussen Borkum en Rottumeroog. Ondanks dat deze route eerder als technisch niet mogelijk is bestempeld omdat er te weinig ruimte is, wordt deze op (veler) verzoek opnieuw opgenomen om nader te onderzoeken

Poster met de vier toegevoegde alternatieven

In de zomer verwerken wij alle ingebrachte informatie van de werksessies aangevuld met de informatie opgehaald tijdens de inloopbijeenkomsten en die via onze website binnen zijn gekomen. De zoekgebieden worden daar waar mogelijk versmald, zodat deze een stap concreter worden. Vervolgens wordt gekozen welke van de tracéalternatieven naar de drie aansluitlocaties (hoogspanningsstations in Burgum, Vierverlaten of Eemshaven) mee gaan in de (concept) Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.