Wat gebeurt er als het voorkeursalternatief gekozen is?

Delen via:   
23 / 11 / 2020

Na het besluit volgen deze stappen:

  • Het gekozen alternatief werken we verder uit.
  • We voeren nadere milieuonderzoeken (MER fase 2) en bodem- en veldonderzoeken uit.
  • De benodigde vergunningen en ontheffingen vragen we aan.

Aan de hand van de onderzoeken werken we het tracé en de aanlegmethoden uit. De drie stappen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De onderzoeken  leiden tot een gedetailleerde uitwerking van het tracé en/of aanlegmethode; evenzo kunnen wensen of behoeften van omgevingspartijen en/of grondeigenaren leiden tot vragen of suggesties die we mee willen nemen in de onderzoeken.

Vanuit de drie sporen volgt uiteindelijk een definitief uitgewerkt tracé. Hiervoor vragen we de vergunningen aan. Ook leggen we het alternatief vast in een zogeheten inpassingsplan. Wilt u hierop reageren? Dat kan. De ontwerpbesluiten (deze volgen als besluit op de vergunningsaanvraag) en het ontwerp-inpassingsplan komen ter inzage te liggen in het najaar van 2021.

Dit alles doen we samen met regionale en lokale overheden, omgevingspartijen, waaronder LTO Noord, natuur- en milieuorganisaties en ook grondeigenaren. In verschillende ronden kunnen wensen, suggesties en behoeften ingebracht worden. Daarvoor vinden verschillende activiteiten plaats: bijeenkomsten in themagerichte werkgroepen, gesprekken met grondeigenaren, één-op-één gesprekken of vragen en antwoorden via een interactieve site.

Het is de bedoeling om van grof naar fijn te werken, waarbij in een eerste ronde de focus ligt op grote wijzigingen, die bijvoorbeeld van invloed zijn op de milieuonderzoeken. In latere ronden halen we ook wensen en suggesties op over bijvoorbeeld aanlegmethoden.

Zodra het voorkeursalternatief bekend gemaakt is, verschijnt er een update van het participatieplan. Vragen? Neem dan contact met ons op via tennoordenvandewaddeneilanden@netopzee.eu.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.