Werkgroepen van start

Delen via:   
19 / 10 / 2021

De werkgroepen gaan weer van start. Het gaat om de werkgroep natuur en de (sub)werkgroep verzilting. De besproken informatie tijdens de werkgroepen delen we na afloop natuurlijk ook via onze website.

Waarom nu de werkgroepen?
In mei jl. hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de regionale partners in het Omgevingsberaad Waddengebied, de decentrale overheden en TenneT afgesproken om te onderzoeken welke verbindingen er, naast de verbinding voor windpark Ten noorden van de Waddeneilanden, in de toekomst door het Waddengebied verwacht worden. Dit maakt onderdeel uit van de Verkenning Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ), hetgeen door het ministerie van EZK gecoördineerd wordt.

Parallel daaraan kreeg TenneT de opdracht om het voorkeursalternatief Eemshaven west voor TNW verder uit te werken, om beter zicht te krijgen op de route, de aanlegtechnieken en de impact op natuur en landbouw. De afspraken hierover zijn terug te lezen in de Kamerbrief van 18 mei 2021. De conceptresultaten daarvan zijn nu bekend en delen we graag met betrokken partijen in de werkgroepen.

Werkgroep natuur
De werkgroep natuur komt samen  op 4 november 2021. Tijdens deze werkgroep duiken we de diepte in en geven we een toelichting op het MER (Milieueffectenrapportage). We gaan in op de gehanteerde onderzoeksaanpak, beoordelingscriteria en gebruikte bronnen. Ook delen we de conceptresultaten van de natuuronderzoeken.

(sub)Werkgroep verzilting
Met LTO Noord is overeenstemming over de aanpak van het verziltingsonderzoek door Acacia Water. Het opgestelde plan van aanpak gaan we nu uitvoeren. Tijdens de (sub)werkgroep verzilting op 8 november 2021 bespreken we de stand van zaken en stemmen we het proces af. Bijvoorbeeld om gaandeweg het onderzoek diverse momenten in te plannen waarop we gezamenlijk kijken of we op de goede weg zijn.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.