Hoe beperkt TenneT permanente schade aan agrarische gronden?

Uitgangspunt bij de aanleg en het beheer van elektriciteitskabels is om zo min mogelijk hinder en schade te veroorzaken. Voordat TenneT op uw grond werkzaamheden uitvoert, worden werkafspraken gemaakt waarbij het cultuurtechnisch rapport het uitgangspunt is. In een cultuurtechnisch rapport staan richtlijnen, met als doel permanente schade aan cultuurgrond te voorkomen en eventueel optredende vervolgschade te beperken. Er wordt in het rapport beschreven hoe de verschillende grondlagen, tijdens de aanleg, ontgraven en opgeslagen moeten worden. Hoe breed de werkstrook moet zijn en of er een aparte transportweg of rijbaan nodig is. Daarnaast staat er in het rapport beschreven hoe met bemaling en eventueel aanwezige drainage om te gaan. Een door TenneT aangestelde cultuurtechnisch toezichthouder, ziet toe op nakoming van de afspraken die gemaakt zijn. Ook neemt deze toezichthouder, in veel gevallen, na de aanleg de schade op.