Hoe is de rolverdeling EZK-Tennet? Wie gaat waar over?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is bevoegd gezag voor dit project en coördineert de besluitvorming en heeft TenneT aangewezen als initiatiefnemer. EZK beslist samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over het kabeltracé, de locatie van het transformatorstation en het platform en zorgt samen met BZK voor de ruimtelijke inpassing (Inpassingsplan). TenneT zorgt als initiatiefnemer dat de opgewekte energie middels een hoogspanningsverbinding aan land komt.