Hoe worden de korte termijn en lange termijneffecten van verzilting onderzocht?

Delen via:   

Verzilting is een natuurlijk verschijnsel in de kuststreek van Groningen. Door bemaling tijdens de aanleg van het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden op land zou dit mogelijk kunnen verslechteren. De verziltingseffecten worden allereerst onderzocht in het Milieueffectrapport (MER.) Vanwege de zorgen over dit thema, laat TenneT daarnaast ook een aanvullend verziltingsonderzoek voor uitvoeren.

Dit verziltingsonderzoek heeft tot doel om verziltingseffecten op hoger detailniveau inzichtelijk te maken. Door het plaatsen van peilbuizen op de percelen van de meewerkende grondeigenaren kunnen metingen verricht worden. Zo wordt de nul-situatie in kaart gebracht. Door ook tijdens én tot een paar jaar na de aanleg de situatie te monitoren, brengen we de verziltingseffecten als gevolg van de aanleg in kaart.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Acacia Water. Acacia Water, LTO Noord en TenneT hebben gezamenlijk met het Waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen de onderzoeksaanpak bepaald.

Wat wordt er gedaan met de resultaten van het verziltingsonderzoek/Hoe worden de resultaten van het verziltingsonderzoek gebruikt in het project NOZ TNW?

  • We gebruiken de resultaten om 1) de aanlegmethode te bepalen, 2) compensatie van eventuele schade te bepalen, 3) kennis rondom verzilting verder te ontwikkelen.
  1. Bepalen aanlegmethode: In de nulmeting wordt informatie opgehaald over de bodemsituatie op dit moment. Op basis van deze veldgegevens en de mogelijke effecten vanuit het verziltingsonderzoek bepalen we welke aanlegtechniek we kunnen inzetten om zo min mogelijk impact te hebben op het land.
  2. Vaststellen compensatie: Niet alle schade is te voorkomen. Daarom vergoedt TenneT alle schade die optreedt als gevolg van de aanleg van de kabels. Hiervoor vergelijken we de monitoringsresultaten van voor, tijdens en na het project.
  3. Kennisontwikkeling verzilting: De resultaten uit het verziltingsonderzoek worden ook gebruikt ten behoeve van verdere ontwikkeling van bestaande kennis over de effecten van de aanleg van kabels op verzilting. Antea Group heeft in opdracht van TenneT al eerder een verkennend theoretisch onderzoek gedaan naar mogelijke verziltingseffecten van NOZ TNW. De aannames die daarin zijn gedaan zullen op basis van de resultaten van de meerjarige monitoring worden gecontroleerd en eventueel aangevuld. Deze kennis gebruiken we weer in andere TenneT-projecten.
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.