Hoe worden effecten zoals verzilting onderzocht?

Verzilting is een natuurlijk verschijnsel in de kuststreek van Groningen. Door bemaling tijdens de aanleg van het project NOZ TNW op land zou dit mogelijk kunnen verslechteren. Vanwege de zorgen over verziltingseffecten wordt aanvullend op de milieuonderzoeken een verziltingsonderzoek uitgevoerd in drie stappen. De eerste stap is een theoretisch verkennend onderzoek. Deze bureaustudie heeft TenneT in de zomer van 2020 door Antea Group uit laten voeren, vooruitlopend op MER fase 2 (waarin de milieuonderzoeken voor het voorkeursalternatief in meer detail worden onderzocht).

In het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuur, (internet)bronnen en expert judgement. De definitieve versie kunt u hier downloaden.

Het vervolgonderzoek, het buiten meten en onderzoek doen, gaat binnenkort van start. TenneT zal samen met LTO Noord, Acacia Water en Antea Group de onderzoeksaanpak bepalen. Op basis van deze onderzoeksaanpak worden in de bodem- en veldonderzoeken meetgegevens opgehaald. Hiermee proberen we inzicht in de verziltingseffecten op perceels/eigenaarsniveau te krijgen. Dit helpt bij het bepalen van de beste aanlegtechniek met de minste impact en is de laatste stap in het onderzoek: eerder gestelde aannames in het verkennende verziltingsonderzoek kunnen zo gecontroleerd en eventueel aangevuld worden.