Hoe worden effecten zoals verzilting onderzocht?

Een aantal tracéopties gaan door verziltingsgevoelig gebied. We onderzoeken in de Milieueffectrapportage (MER) voor de verschillende tracés het risico op verzilting. We brengen daarbij ook het gebruik van het gebied (akkerbouw/weide) in kaart. Na de keuze van het voorkeursalternatief worden bodemonderzoeken op perceelniveau uitgevoerd. Dit kan betekenen dat er bij de uitvoering maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat zout grondwater door het zoeter grondwater aan de oppervlakte komt.