Hoe wordt er rekening gehouden met de werelderfgoedstatus van de Waddenzee?

Delen via:   

De Waddenzee kenmerkt zich als Werelderfgoed door zijn unieke geologische en ecologische waarden. Het is het grootste aaneengesloten intergetijde systeem en wadden gebied en kenmerkt zich door zijn weidse open en donkerheid.

Op weidsheid, openheid en donkerte heeft dit project geen blijvende effecten. De kabels worden ondergronds aangelegd en zijn na de aanleg niet te zien. De effecten op geologische en ecologische waarden worden onderzocht in de milieuonderzoeken via een m.e.r.-procedure (het MER).

Het uitgangspunt is het project met minimale milieu-impact uit te voeren en permanente en langdurige impact te vermijden. Door middel van de milieuonderzoeken wordt de kabelroute zo uitgewerkt dat effecten op de Waddenzee vermeden worden, of wanneer niet anders kan, verkleind (gemitigeerd). Dit kan door bijvoorbeeld andere aanlegtechnieken te gebruiken, of de kabelroute in minder dynamische gebieden aan te leggen.

Vanuit de milieuonderzoeken wordt het project beoordeeld en goedgekeurd op grond van wetten en beleid. Beleids- en beheersmaatregelen om de werelderfgoed-status te behouden en beschermen zijn hierin verwerkt. TenneT heeft zich te houden aan deze wet- en regelgeving. Ook vindt er afstemming plaats met het ministerie van LNV en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over de effecten op het werelderfgoed. Daarnaast is er de IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), die de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee bewaakt. In de onderzoeken zijn ook de principes van IUCN verwerkt. Deze principes beschrijven hoe effecten op de Werelderfgoed-status onderzocht moeten worden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.