Hoe zit het met het geluid van het transformatorstation

TenneT ontvangt regelmatig vragen over het geluid van het toekomstige transformatorstation. Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden erop.

1. Wat voor soort geluid gaat het nieuwe transformatorstation produceren?
Het geluid dat een transformatorstation maakt is te kenmerken door een laag bromgeluid.

2. Hoe ver draagt het geluid van het nieuwe transformatorstation?
Dat is nog niet bekend, maar wordt wel onderzocht in het milieu effectrapport (MER). Daarin zal duidelijk gemaakt worden wat de geluidscontour (de hoeveelheid decibel (dB(A)) op een bepaalde afstand) zal zijn.

3. Wat is laagfrequent geluid?
Laagfrequent geluid is geluid met frequenties lager dan 125 Hertz (Hz). De wisselstroom in het elektriciteitsnet heeft een frequentie van 50 Hz. Het geluid dat de transformatoren produceren heeft daarom frequenties van 50 Hz en veelvouden daarvan (de hogere harmonischen). Een deel van dat geluid is dus laagfrequent. Overigens liggen dergelijke frequenties voor sommige mensen al onder de gehoordrempel. Zij horen dit geluid niet. Maar de meeste mensen nemen in de directe nabijheid van een werkende transformator een lage bromtoon waar.

4. Wat doet TenneT om het geluid te verminderen?
TenneT zorgt er voor dat het nieuwe transformator station voldoet aan alle wettelijke normen. Hierdoor is het in principe niet noodzakelijk om extra maatregelen te nemen.

5. Bij sommige projecten neemt TenneT extra maatregelen om het geluid te verminderen. Gaat dat hier ook gebeuren?
Of maatregelen nodig zijn voor één van de mogelijke transformatorlocaties kunnen we nu nog niet zeggen. De noodzaakhangt af van het milieuonderzoek ten aanzien van geluid (de hoeveelheid geluid die geproduceerd wordt) én van de specifieke locatie (de hoeveelheid geluid die is toegestaan, de omgeving van het station en de specifieke inrichting van het station). Zo zal op een industrieterrein waar zware industrie toegestaan
is mogelijk minder noodzaak zijn voor geluidsmaatregelen. Toepassing van geluidsmaatregelen is dus locatie specifiek.

6. Wordt er ook onderzoek gedaan naar de effecten van laagfrequent geluid?
Ja, in het milieueffectrapport wordt ook gekeken naar effecten van laagfrequent geluid. In Nederland zin er echter geen wettelijke normen voor de beoordeling van laagfrequent geluid. Er zijn wel richtlijnen voor laagfrequent geluid zoals Vercammen-curve en de NSG Richtlijn Laagfrequent geluid die in bijzondere gevallen kunnen worden toegepast om laagfrequent geluid in beeld te brengen. De Vercammen-curve wordt gebruikt om te beoordelen of laagfrequent geluid tot hinder kan leiden. De NSG-Richtlijn is strikter dan de Vercammen
curve en beoordeelt de hoorbaarheid van laagfrequent geluid. In principe toetst TenneT laagfrequent geluid enkel binnen het wettelijke kader van de Wet geluidhinder. Voor dit project worden in het MER effecten volgens beide richtlijnen in beeld gebracht

7. Kunnen trillingen (resonantie) van het transformatorstation hinder veroorzaken?
Een transformator produceert trillingen die kunnen worden ervaren als geluid. Dat geluid zou eventueel tot hinder kunnen leiden, maar er is regelgeving om dat te voorkomen. Een deel van de trillingen gaat de grond in. Het eventuele trillen van de grond is hooguit in de directe nabijheid van de transformator te ervaren. Tijdens de bouw van het transformatorstation kan tijdelijk sprake zijn van trillingen in de ondergrond die verder
reiken, met name als er moet worden geheid. De effecten van de bouw/aanleg worden in het milieueffectrapport (MER) weergegeven en beoordeeld.