Hoeveel last van geluid is er door het project?

Tijdens de aanleg van het transformatorstation is er sprake van geluid door de werkzaamheden en het verkeer. Als het transformatorstation in bedrijf is, maken de transformatoren een licht brommend geluid. Of je dat hoort hangt af van de afstand tot het station, aanwezigheid van overige geluidsbronnen, windrichting etcetera. In het milieueffectenonderzoek wordt onderzocht of de mogelijke locaties voor het transformatorstation
voldoen aan de wettelijke eisen. Bij de keuze door de minister van Economische Zaken en Klimaat voor de locatie van het nieuwe transformatorstation wordt hier rekening mee gehouden. Zowel in de aanleg- als in de gebruiksfase voldoet TenneT aan deze eisen.