Komen de kabels boven- of ondergronds?

Alle kabels voor dit project worden ondergronds aangelegd, zowel op zee als op land. Dit geldt dus voor de zeekabels, de landkabels tot het transformatorstation en de landkabels van het nieuw te bouwen transformatorstation naar het bestaande hoogspanningsstation. Het nieuw te bouwen transformatorstation zal wel bovengronds zijn en circa 3,5 hectare groot worden.