Waar en hoe worden de kabels aangelegd op de Schiermonnikoog?

Delen via:   

Voor de aanleg op Schiermonnikoog onderzoeken we in het milieueffectenrapport twee aanlegopties

1) Kruising door een horizontale boring, grotendeels onder het eiland door.

 • Hier zijn twee werkterreinen nodig voor de boorinstallatie: aan de noord- (op strand) en zuidzijde (buiten kwelders) van het eiland.
 • Daar tussenin voeren we een tweetal naast elkaar gelegen boringen uit, onder de duinen door.
 • Deze aanpak vergt circa 3 maanden uitvoeringstijd.

2) Kruising waarbij de kabels worden begraven met een wadtrencher (zoals op het wad).

 • Vanaf het 'maaiveld' worden de kabels met een zogeheten wadtrencher op diepte gebracht.
 • Deze aanpak vergt circa een week uitvoeringstijd.
 • Deze aanpak zal effect hebben op het maaiveld, aangezien het rupsvoertuig ook over de kwelders en duinen rijdt.

Klopt het dat het de initiële gedachte was om met een schip dwars door Schiermonnikoog te baggeren: hoe kon dit bedacht worden?

Ja, het klopt dat er is gekeken naar de aanleg van een kunstmatige geul door de punt van Schiermonnikoog om de kabels daar te kunnen begraven. Dat is bedacht omdat:

 • 1) De VKA-route Schiermonnikoog kruist via de Eilanderbalg, de zandige oostelijke punt. Dit is een (morfologisch) dynamisch gebied van geulen en droogvallende platen.
   
 • 2) Vanwege de dynamiek de kabels hier circa 12 m onder zeebodem aangelegd moeten worden om te voorkomen dat de kabels in de toekomst mogelijk blootspoelen als gevolg van morfologische dynamiek.
  TenneT wil blootspoeling van kabels zoveel mogelijk voorkomen, omdat kabels makkelijk kunnen beschadigen als ze aan de oppervlakte komen. Hierdoor kan de energietoevoer uitvallen (leveringszekerheid) en moeten de kabels opnieuw begraven worden. Dit levert extra effecten op voor de natuur.
   
 • 3) Het in dit dynamische gebied met diepe geulen niet mogelijk is om de kabels te installeren met rijdend materieel, maar naar verwachting wel met een vertical injector (ploeg/zwaard systeem) vanaf een ponton.
   
 • 4) Het ponton moet drijven: Daarom moet er eerst een geul voor water gebaggerd worden over het eiland. Deze baggerwerkzaamheden vinden plaats in twee delen, zodat op geen moment in de tijd een directe kortsluitgeul (verbinding) bestaat tussen de Noordzee en de Waddenzee.

Voortschrijdend inzicht leert ons dat de 'variant wantij', naar het lijkt, minder natuureffecten heeft vanwege de kustveiligheid en minimale natuureffecten. 

Breekt Schiermonnikoog dan in tweeën?

Nee, het is niet waarschijnlijk dat dit gebeurt als direct gevolg van de aanleg van de kabels.

Het is wel mogelijk dat er op langere termijn een 'verbinding' komt tussen de Waddenzee en de Noordzee. Dit is in het verleden ook al eens het geval geweest en is onderdeel van een natuurlijk proces.
Ook is het mogelijk dat aanleg van NOZ TNW de natuurlijke dynamiek ter plaatse beïnvloedt en dit proces van een tweedeling versnelt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.