Waarmee moet rekening gehouden worden bij een tracé op land?

De belangrijkste ontwerpuitgangspunten voor een kabeltracé op land zijn:

  • zo kort mogelijke route op land;
  • zo haaks mogelijke kruising van wegen, spoorwegen en buisleidingen;
  • waar mogelijk de kabels gebundeld met al aanwezige kabels en leidingen;
  • rekening houden met, en waar mogelijk vermijden van: woonbebouwing, landbouw en natuurwaarden, archeologische en cultuurhistorische waarden en waterkeringen.