Waarmee moet rekening gehouden worden bij een tracé op zee?

Belangrijkste ontwerpuitgangspunten voor het kabeltracé op zee zijn:

  • zo kort mogelijke route op zee;
  • rekening houden met, en waar mogelijk vermijden van: Natuurwaarden, scheepswrakken, zandwinningslocaties;
  • rekening houden met een zo haaks mogelijke kruising van buisleidingen;
  • rekening houden met scheepvaart en visserij;
  • waar mogelijk de zeekabels bundelen met al aanwezige kabels en leidingen.