Waarom heeft de minister gekozen voor tracé Eemshaven west?

Eemshaven is een logisch aansluitpunt voor de kabels van windparken op zee: het is nu al een energieknooppunt en overheid en bedrijfsleven willen de energie van TNW gebruiken om de duurzaamheidsambities verder in te vullen. Het tracé gaat door dunbevolkt gebied en is ten opzichte van een aantal andere tracés technisch minder complex. Het tracé is qua kosten een middenmoter ten opzichte van de overige onderzochte alternatieven. Dit tracé gaat 35-40 kilometer door hoogwaardige agrarische gronden. Het risico van verzilting is hierbij een aandachtspunt. Ook het doorkruisen van Natura 2000-gebied de Waddenzee vraagt om uiterste zorgvuldigheid.