Waarom wordt de kabel in sommige gebieden aangelegd met een gestuurde boring en in andere gebieden niet? Waarom wordt niet het hele tracé geboord?

Delen via:   

Het staat nog niet vast waar wel en waar niet geboord gaat worden. Dit werken we nu uit. Aanlegmethoden bepalen we op basis van technische noodzakelijkheid, resultaten bodem- en veldonderzoeken en gesprekken met grondeigenaren en andere belanghebbenden.

Op dit moment wordt het tracé Eemshaven west nog steeds in meer detail uitgewerkt: Het staat dus nog niet vast waar we precies wel en niet boren. In deze fase van het ontwerpproces zijn alleen boringen voorzien op plaatsen waar het technisch niet mogelijk is om kabels middels open ontgraving aan te leggen; er moeten bijvoorbeeld watergangen of andere kabels en leidingen gekruist worden.

De volgende stap is verder onderzoek naar waar de inzet van boringen kan leiden tot minder effecten voor bijvoorbeeld landbouw of natuur. Een boring is namelijk niet altijd de 'beste' oplossing, met de minste effecten. Er zijn bijvoorbeeld grote werkterreinen nodig waar de kabels de grond in en uit kunnen treden, er is bemaling nodig en er zijn lange uitlegstroken voor de mantelbuizen en kabels nodig.

Op basis van bodemonderzoeken en gesprekken met grondeigenaren en andere belanghebbenden (bv. Waterschap en gemeente) beoordelen we op welke percelen een boring de beste aanlegmethode is.

 

 

 

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.