Waarom wordt er niet direct voor de optie Eemshaven gekozen. Dit heeft toch de minste impact?

Aanlanden bij Eemshaven is ingewikkelder dan het lijkt. Met oog op bundeling van kabels in corridors lijkt het voor de hand liggend om ook de kabels van het Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden aan te leggen via de huidige kabelcorridor in de Eemsmonding naar Eemshaven. Deze route brengt echter de nodige (externe) risico's, onderhoud en kosten met zich mee waarbij meerdere malen van de ontwerpuitgangspunten afgeweken moet worden.

  • Ten oosten van Rottumeroog liggen respectievelijk de kabels van Gemini, Tycom, NorNed en Cobra. Er zijn technisch gezien grote risico's om tussen deze kabels in te gaan liggen. Ook kruisingen met deze kabels brengt grote risico's en kosten met zich mee.
  • Oostelijker ligt de vaargeul naar Emden (Westereems), inclusief ankergebied. Aanleg in de vaargeul is niet gewenst vanwege het morfologisch hoog dynamische karakter en ook niet gewenst door het Duitse bevoegd gezag. Ten oosten van de vaargeul liggen Duitse kabels en leidingen.

Een andere optie om alsnog via de Eemsmonding aan te landen bij Eemshaven gaat dwars door een aangewezen beschermd referentiegebied (binnen Natura 2000). De effecten van dit tracéalternatief zullen vergeleken worden met de effecten van de overige tracés om een tot een voorkeursalternatief te komen.