Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten van het MER?

Er moet uiteindelijk een besluit genomen worden over de locatie van de kabelverbinding en het transformatorstation, de wijze van aanleg, wanneer deze wordt aangelegd. Wanneer effecten gemitigeerd of gecompenseerd moeten worden, worden randvoorwaarden gesteld aan het ontwerp, de inpassing, de aanleg, het beheer, het gebruik en de verwijdering van de verbinding. In het inpassingsplan wordt hierover een besluit genomen, op basis van het MER, de Passende beoordeling en eventueel de ADC-toets.

Tevens worden vergunningen aangevraagd en wordt op basis van het MER, de Passende beoordeling en eventueel de ADC-toets, een besluit genomen om deze wel/niet te verlenen (dit zijn de uitvoeringsbesluiten) en onder welke voorwaarden.

Na de keuze van het VKA worden in de omgeving van de kabelroute en de stationslocatie informatieavonden georganiseerd. Doorlopend zullen verschillende werksessies en informatiemomenten plaatsvinden met belanghebbenden. Het (ontwerp)inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten komen naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 ter inzage te liggen. Hier kunt u een formele zienswijze op indienen.