Wat gebeurt er na de keuze van het voorkeursalternatief?

Nu het VKA gekozen is volgen we onderstaande stappen:

  • Het gekozen -tracé werken we samen met omgevingspartijen, grondeigenaren, omwonenden, regiopartijen, kabels en leidingeigenaren of andere belanghebbenden in detail verder uit.
  • We voeren nadere milieuonderzoeken (MER fase 2) en bodem- en veldonderzoeken op land en op zee uit.
  • Aan de hand van de onderzoeken en omgevingswensen werken we het voorkeursalternatief en de aanlegmethoden uit. Hieruit volgt uiteindelijk een definitief uitgewerkt tracé.  Hiervoor vragen we de benodigde vergunningen en ontheffingen aan.

De drie stappen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De onderzoeken leiden tot een gedetailleerde uitwerking van het tracé en/of aanlegmethode; evenzo kunnen wensen of behoeften van omgevingspartijen en/of grondeigenaren leiden tot vragen of suggesties die we meenemen in de onderzoeken. In een aantal gevallen voeren we hiervoor aanvullend onderzoek uit op percelen.

Voor het definitief uitgewerkte tracé vragen we de vergunningen aan. Ook leggen we het alternatief vast in een zogeheten (concept) inpassingsplan. Het ontwerp inpassingsplan en de ontwerpbesluiten ("vergunningen") liggen in 2022 ter inzage. Een ieder kan hier op reageren. Aan de hand van de beoordeling van de binnengekomen reacties worden het definitieve inpassingsplan en definitieve besluiten medio 2022 ter inzage gelegd. De daadwerkelijke bouw/realisatie van de kabelroute en het transformatorstation zal in 2023 van start gaan, nadat de besluiten en het inpassingsplan onherroepelijk zijn