Wat is de impact van de beide tracés op de natuur in het Waddengebied en hoe past dit binnen de uitvoering van de Agenda voor het Waddengebied 2050?

Delen via:   

Formeel is deze beoordeling aan het Rijk. TenneT probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij uitgangspunten van de Agenda.

a) Impact:

  • In MER fase 1 zijn op beide tracés (Eemshaven oost en Eemshaven west) geen significant negatieve effecten op natuur gesignaleerd. 
  • Momenteel doen we in MER fase 2 op meer detail onderzoek naar de impact op natuur t.b.v. uitwerking kabels en nemen juiste maatregelen om effecten te voorkomen/mitigeren/compenseren.

b) Agenda voor het Waddengebied:

  • Uitgangspunt is het clusteren van kabels, buizen en leidingen en zuinig gebruik van de beperkte ruimte in de Waddenzee. En de aanleg van kabels en buisleidingen door de Waddenzee in beginsel aan te sluiten bij de bestaande corridors (zijnde de westzijde nabij Den Helder en oostzijde nabij de Eemshaven).
  • Als TenneT zien we dat de aansluiting in Den Helder op dit moment niet realistisch is, gezien het feit dat het elektriciteitsnet op land niet zwaar genoeg is om de opgewekte windenergie verder het land in te vervoeren.
  • TenneT concludeert ook dat het tracé Eemshaven oost beperkte ruimtegebrek kent, waardoor de aanleg van een wisselstroom kabelverbinding uitdagingen kent. Toekomstige windparken zullen naar verwachting met gelijkstroomkabels (vanwege grotere hoeveelheid turbines) of waterstofleidingen worden aangesloten. We verwachten deze verbindingen dichter op elkaar te kunnen leggen, waardoor beperkte ruimte voor meer vermogen benut kan worden. Daarom wil het ministerie van EZK het tracé Eemshaven oost graag vrijhouden voor toekomstige projecten.
  • 'Trace Eemshaven oost' is onderdeel van de Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee 2030 (VAWOZ).
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.