Welke milieuaspecten worden meegenomen in het MER?

Voor het Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden wordt één Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld die zowel gebruikt wordt als MER voor het inpassingsplan alsook voor de vergunningen. Dit heet een gecombineerd plan- en projectMER. De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn verantwoordelijk voor het planMER-deel en TenneT voor het projectMER-deel. Beoordelingscriteria zijn onder andere: Bodem en water op zee, bodem en water op land, natuur op zee, natuur op land, landschap en cultuurhistorie, archeologie, leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties offshore, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties onshore.