Welke milieuaspecten worden meegenomen in het MER?

Voor het Net op zee Ten Noorden van de Waddeneilanden wordt één Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld dat zowel gebruikt wordt als MER voor het inpassingsplan alsook voor de vergunningen. Dit wordt ook wel een gecombineerd plan- en projectMER genoemd. De Ministeries van EZK en BZK zijn verantwoordelijk voor het planMER-deel en TenneT voor het projectMER-deel. Beoordelingscriteria zijn o.a.: Bodem en water op zee, Bodem en water op land, natuur op zee, natuur op land, landschap en cultuurhistorie, archeologie, leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties offshore, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties onshore. Het definitieve beoordelingskader wordt in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgenomen.