Wordt er rekening gehouden met de werelderfgoed-status van de Waddenzee?

Om de werelderfgoed-status van de Waddenzee te beschermen wordt het project beoordeeld op milieu effecten via een m.e.r.-procedure. Het uitgangspunt is het project met minimale milieu-impact uit te voeren en permanente en langdurige impact te vermijden. De aanleg van de nieuwe infrastructuur wordt daarom beoordeeld en goedgekeurd op grond van de Vogel- en habitatrichtlijn, Wet natuurbescherming en het Besluit Algemene Regelgeving Ruimtelijke Ordening. De beleids- en beheersmaatregelen om de werelderfgoed-status te behouden en beschermen zijn hierin verwerkt.