Waar

Delen via:   

Bekijk de ruimtelijke inpassing van dit project!

Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de online tracékaart te gaan. Hier vindt u informatie over een project en kunt u een reactie geven. U kunt ook de reacties van anderen bekijken. 

 

Het windmolenpark en het platform op zee worden ten westen van het bestaande windmolenpark van Gemini aangelegd. De minister van EZK heeft in overleg met het ministerie van BZK een keuze gemaakt voor het tracé Eemshaven west als VKA. Er zijn negen varianten onderzocht. Het tracé Eemshaven west loopt zo'n 85-90 kilometer door de Noordzee en gaat via de oostelijke punt van Schiermonnikoog naar land. Het tracé loopt vervolgens parallel aan de kust op land richting het oosten naar Eemshaven. Dit VKA loopt door de gemeenten Schiermonnikoog en Het Hogeland.

Eemshaven is een logisch aansluitpunt voor de kabels van windparken op zee: het is nu al een energieknooppunt. Overheid en bedrijfsleven willen de energie van Windpark Ten noorden van de Waddeneilanden graag gebruiken om hun duurzaamheidsambities verder in te vullen. Het tracé Eemshaven west sluit aan bij de voorkeur van de regio voor aanlanding in de Eemshaven. Het wordt hierdoor mogelijk om de industrie in de Eemshaven aan te sluiten op de windenergie die wordt opgewekt op zee.

De minister geeft TenneT mee om, gezien de hoge waarden van de Waddenzee als Natura2000 gebied en Unesco Werelderfgoed, te zorgen voor een zorgvuldige inpassing rekening houdend met de milieueffecten en binnen dit project ook te kijken naar mogelijkheden om een ‘plus’ te creëren voor de natuur in de Waddenzee. We houden op de Noordzee rekening met het defensiegebied, scheepvaart, visserij en natuur & milieu vergunde zoekgebieden voor zandwinning.

Op land gaat het tracé Eemshaven west over ruim 35 km hoogwaardige landbouwgrond. De minister geeft TenneT mee naast de reguliere milieuaspecten (zoals bodemverstoring, effecten op grondwater, verzilting e.d.) ook te kijken naar de effecten op de bedrijfsvoering. Vertegenwoordigers vanuit de landbouw worden uitgenodigd deel te nemen aan werkgroepen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.