Waarom

Delen via:   

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. De afspraken zijn ondertekend door ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, energie-instanties en natuur- en milieuorganisaties.

Meer windenergie

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen, moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken, op land en op zee. De aanleg van een elektriciteitsnet op zee is daar een belangrijk onderdeel van. In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 de windparken Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) gerealiseerd moeten zijn. Samen met de bestaande windparken levert dat een totaal vermogen van circa 4,5 gigawatt.

Klimaatakkoord

De Nederlandse Noordzee kan een grote rol spelen in het realiseren van de nationale bijdrage aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en de daarvoor benodigde verduurzaming van onze energievoorziening richting 2050. Op 28 juni 2019 is definitieve versie van het Klimaatakkoord2 gepresenteerd. Dit Klimaatakkoord stelt:
‘Voor de realisatie van de klimaatdoelen van 2030 en 2050 zien we een groot potentieel voor windenergie op zee (WOZ). Daarom willen we voortvarend werken aan de verdere uitrol in de komende decennia. Zeker in combinatie met elektrificatie van de industrie, met name in de kustzone, is WOZ in potentie de grootste toekomstige groene krachtbron voor de Nederlandse economie en samenleving. Voor de periode tot en met 2030 wordt ten minste de staande routekaart WOZ 2030 gerealiseerd. Onder voorwaarden, zoals voldoende ruimte voor natuur en visserij alsmede goede bestuurlijke afspraken over de ruimtelijke ordening, zijn meer windparken op zee voor 2030 mogelijk. Dat kan aan de orde zijn wanneer een hoger ambitieniveau in zicht is, wanneer elektrificatie toeneemt en wanneer het kabinet kiest voor het doel van 55 % CO2-reductie in 2030.’Regeerakkoord

Regeerakkoord

In het huidige regeerakkoord is afgesproken dat daar tussen 2024 en 2030 nog eens 7 gigawatt aan windparken op zee bij komt. De in totaal 11,5 gigawatt levert voldoende duurzame energie op om een extra reductie van de CO2-uitstoot te realiseren van 4 megaton ten opzichte van het basispad uit de Nationale Energieverkenning 2016. Meer informatie kunt u vinden in de brief van 27 maart 2018 van Minister Wiebes aan de Tweede Kamer.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.